ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 2,ТЗ,ЗДДФЛ, чл.26

2_156/31.01.2011г.
ЗДДФЛ – чл.26, ал.1 – ал.7;
ЗДДФЛ – чл.29, т.1 и т.2;
Търговски закон
Във Ваше писмено запитване с вх.№………./31.01.2011г. по регистъра на Дирекция „ОУИ”-гр…………………. е описана следната фактическа обстановка:
Регистрирана сте като земеделски производител – физическо лице. Регистрирана сте по Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и съгласно действащите разпоредби водите двустранно счетоводство. За отчетната 2010 година стойността на активите Ви по баланс са около 3 млн.лева, реализирате приходи от продажба на селскостопанска продукция около 1,7 млн.лева и имате назначен персонал над 20 човека.
Във връзка с годишното приключване на финансовата 2010 година и предвид въвеждането на данъчно облагане на доходите на земеделските производители от 01.01.2010г., сте поставили следните въпроси:
По кой ред следва да извършите облагането на доходите, реализирани в резултат на селскостопанска дейност, която осъществявате по занятие:
– по реда на чл.26, ал.1 – ал.7 от ЗДДФЛ;
– по реда на чл.29, т.1 и т.2 от ЗДДФЛ.
С оглед информацията в запитването и съобразно действащата към моментанормативна база, изразяваме следното принципно становище:
Съгласно изложеното, Вие, макар да сте физическо лице, регистриран земеделски производител, който не е регистриран търговец по смисъла на Търговския закон /нямате регистриран едноличен търговец/, водите стопанските си дела като търговец, с оглед регистрацията по ЗДДС и имате поведение като такъв при осъществяване на стопанската дейност. В тази връзка резонно поставяте въпроса за реда на облагане на доходите си за 2010 година предвид разпоредбата на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2009 г.
Член 26, ал.7 от ЗДДФЛ урежда доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по см. на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец да се облагат по реда на чл.26, ал.1 – ал.6 от закона.
В чл.2 от ТЗ са посочени определени категории физически лица, които не се смятат за търговци. Сред тях са физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност. Законът изключва тези лица от кръга на търговците независимо, че спрямо някои от тях са налице условията за придобиване на търговско качество, тъй като вида и обема на извършваната от тях дейност изискват делата им да се водят по търговски начин. Предвид цитираната разпоредба, физическо лице, което извършва селскостопанска дейност не може да се третира като търговец, освен в случаите, когато е образувало предприятие на едноличен търговец.
Именно, с оглед разпоредбата на чл.2, т.1 от ТЗ, правилото на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ е неприложимо спрямо доходите на физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност, когато нямат регистриран едноличен търговец.
В този смисъл е изразено становище от Изпълнителният директор на НАП с писмо Изх. № 92-00-111/09.04.2010г., което може да бъде намерено на интернет страницата на НАП на адрес:www.nap.bg, в системата „Въпроси и отговори”.
В конкретния случай приложение при формиране на облагаемия доход от стопанската дейност на физическо лице, регистриран земеделски производител следва да намери разпоредбата на чл.29 от ЗДДФЛ.
В случай, че в качеството на регистриран земеделски производител реализирате доходи от стопанска дейност по производство и продажба на непреработена селскостопанска продукция /с изключение на доходите от декоративна растителност/, в т.ч. и получените субсидии, свързани с тази дейност, облагаемият доход, се определя, като придобитият доход се намалява с 60 на сто нормативни разходи за дейността, чл.29, т.1 от ЗДДФЛ.
В случай, че в качеството регистриран земеделски производител реализирате доходи от дейност по производство и продажба на преработена селскостопанска продукция , в т.ч. и получените субсидии, свързани с тази дейност, облагаемият доход, се определя, като придобитият доход се намалява с 40 на сто нормативни разходи за дейността, чл.29, т.2, б. „а” от ЗДДФЛ.

Оценете статията

Вашият коментар