ЗДДФЛ, чл.29, т. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 2,ЗДДФЛ, чл.26

02_610/03.06.2013
ЗДДФЛ,чл.29,т.1 и т.2
ЗДДФЛ, чл.26
Отправили сте писмено запитване доТД на НАП –с вх. №/.04.2013 г., чрез пълномощник……………….., препратено по компетентност в Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – ….., заведено в регистъра на дирекцията с вх….0/…….2013, в коетосте описали следната фактическа обстановка:
Регистриран сте като земеделски производител-физическо лице през 2012 г.,През 2012 г. сте получили доход от непреработена продукция/пчелен мед/. Нямате регистрация по ЗДДС и не сте правили избор да се облагате по реда на чл.29а, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/. Имате и регистрация като ЕТ «……..», ЕИК ……… и твърдите, че в търговското си качество осъществявате само патентна дейност »търговия на дребно»от магазин.
Поставили сте въпросите:
1.Полученият доход от продажбата на пчелен мед какъв доход се явява: доходот друга стопанска дейност по чл.29 или доход от дейност като ЕТ по чл.26 от ЗДДФЛ?
2.Върху този доход следва ли да се правят изравнителни осигурителни вноски?
1.По приложението на ЗДДФЛ
Облагаемият доход на регистрираните земеделски производители се определя по реда на чл.26 или чл.29, т.1 и т.2 от ЗДДФЛ, в зависимост от обстоятелството дали лицето извършва дейността като регистриран ЕТ или като физическо лице, не в търговското си качество.
Съгласно чл.29 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя като придобитият доход от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селското стопанство се намалява с 60 на сто разходи за дейността.
Когато лицето има регистрация като едноличен търговец, но извършва дейност като земеделски производител единствено като физическо лице, според регистрацията си в Областна дирекция „Земеделие и гори”,а не в търговското сикачество, облаганетона доходите от дейността му като земеделски производителе по реда на чл.29, т.1 или т.2 от ЗДДФЛ с оглед вида напроизведената и реализирана продукция, независимо, че има регистрация като ЕТ.
Обръщаме внимание, че ако лицето е вписано като едноличен търговец и извършва дейност като земеделски производител единствено чрез предприятието на ЕТ, то за него редът на облагане е поРаздел ІІ на ЗДДФЛ „ Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец”. Считаме, че доходите от дейността на регистриран земеделски производител, който е и ЕТ,ще подлежат на облагане по реда на раздел ІІ „Доходи от стопанска дейност като ЕТ”от ЗДДФЛ и в случаите, когато се установи, че чрез предприятието на едноличния търговец лицетосъщо извършва дейност като земеделски производители по този начин същия цели разпределение на разходите, с оглед предвидим финансов резултат за данъчното му облагане. В такъв случай, всички реализирани доходи от дейността като земеделски производител ще подлежат на облагане по реда на раздел ІІот ЗДДФЛ „Доходи от стопанска дейност катоедноличен търговец”.
По отношение приложението на КСО:
Следва да имате предвид, че съгласно чл.6, ал.9 от Кодекса за социално осигуряване регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.

Оценете статията

Вашият коментар