ЗДДС, чл.7.22, aл. 1,ЗДДС, чл.114, параграф 14

02_4889/22.12.2006г.
ЗДДС – чл. 7,чл.22, ал.1,чл.114,§14
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Вашето дружество закупува слънчоглед от български производител и го продава на клиент – австрийска фирма. От 01.01.2007г. ще извършвате вътреобщностна доставка настоката за австрийската фирма. Транспортирането на стоката ще се извършва от Вас, посредством българска транспортна фирма до Австрия или Германия. При някои сделки стоката по заявка на австрийския клиент ще се транспортира на негов клиент в Германия.
Въпросите Ви са: Ще продължи ли номерацията на съществуващите фактури? Какво следва да бъде отразено във фактурата за вътреобщностна доставка и на какъв език да бъде изписана? Следва ли в издадената от транспортната фирма към Вас фактура да бъде включен ДДС? Следва ли да искаме идентификационния номер за регистрация по ДДС на австрийската фирма в Германия и в Австрия?
С оглед сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка /чл. 7, ал.1 от ЗДДС/. Вътреобщностните доставки по чл.7, с изключение на освободените вътреобщностни доставки по чл.38, ал. 2 са облагаеми с нулева ставка на данъка.
Вътреобщностните доставки за Вас ще са облагаеми с нулева ставка в случай, че са изпълнени едновременно всички изброени по-долу условия:
1.Трябва да знаете/получите идентификационния ДДС номер на Вашия клиент и да проверите валидността му. Трябва да изпишете тези данни за клиента си на фактурата за продажба. Това означава, че получателя по вътреобщностното придобиване трябва към датата на данъчното събитие да е регистрирано за целите на ДДС лице в държавата членка, където се доставят стоките.
2.Стоките са изпратени или транспортирани от територията на Р България към територията на държава членка, в която приключва транспорта.
3.Притежавате доказателства, че стоките са транспортирани и са доставени на територията на държавата членка.
При условие, че клиентът ви е лице, което е регистрирано за целите на ДДС и в Австрия и в Германия той преценява под кой идентификационен ДДС номер желае да закупи стоките.
При доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността мястото на изпълнение е на територията на страната, когато транспортът на стоките започва на територията на страната и завършва на територията на друга държава членка /чл.22, ал.1 от ЗДДС/. Данъкът е изискуем от регистрираното по ЗДДС лице – доставчик по облагаема доставка. На основание чл.86, ал.1 от ЗДДС регистрираното лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред. Следователно ако фирмата, която е доставчик по транспортната услуга е българско лице, регистрирано за целите на ДДС в България, когато данъкът по доставката на транспортна услуга стане изискуем е длъжна да начисли данъка и да издаде данъчен документ – фактура, в която да посочи данъка.
При вътреобщностна доставка, включително в случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължително не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие /чл.113, ал.5 от ЗДДС/. Задължителните изисквания към фактурите са посочени в чл.114 от ЗДДСи чл.78 от ППЗДДС. В тези разпоредби няма поставено условие на какъв език следва да бъде изписана фактурата. Алинея 5 на чл.114 поставя условието, че сумите по фактурата могат да бъдат посочени в която и да е валута, при условие че данъчната основа и размерът на данъка се посочат в български лева при спазване изискванията на чл. 26, ал. 6. Законът за счетоводството от своя страна указва, че първичните счетоводни документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти /чл.3, ал.1 от ЗСч./
На основание § 14 /Нов – ДВ, бр. 101 от 2006 г./ от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност номерирането на документите по чл.78, издадени след 1 януари 2007 г. включително, започва от “0000000001“.

Оценете статията

Вашият коментар