ЗДДФЛ, чл.33, aл. 3,ЗДДФЛ, чл.35, т. 5,ЗДДФЛ, чл.53, aл. 2

2_923-1/13.12.2017г.
ЗДДФЛ, чл.33, ал.3
ЗДДФЛ, чл.53, ал.2
ЗДДФЛ, чл.35, т.5
През 2016г. местно физическо лице е сключило договор за продажба на притежавани от него дялове в търговско дружество. Определената в договора продажна цена, в размер на …… лв., е договорено да бъде платена на продавача по банков път в срок до 31.03.2031г.
На 29.03.2017г. лицето е подало годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за придобития на основание чл.11, ал.2 от с.з. доход. Посочвате, че декларирания данък за внасяне в размер на …. лв. е внесен в законоустановения срок.
На 18.04.2017г. физическото лице е сключило договори за цесия с четири физически лица,с коитопрехвърлявземането си от дружеството- купувач общо за сумата от 15000 лв. Във връзка с това на 01.09.2017г. по реда на чл. 53, ал.2 от ЗДДФЛ лицето е подало коригираща декларация за 2016г., с която коригира в намаление размера на придобития от него доход по чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ и определя дължимия данък за довнасяне в по – малък размер. Подадено е и Искане за прихващане и възстановяване, с което се претендира възстановяване на разликата между внесената в законоустановения срок сума за данък върху доходите за 2016г. и данъка определен в подадената на 01.09.17г. коригираща декларация.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1.Има ли основание за подаване на коригираща ГДД за 2016г., предвид обстоятелството, че договорите за цесия са сключени през 2017г.?
2.Основателно ли е подадена коригиращата ГДД за 2016г., предвид разпоредбата на чл.11, ал.3 от ЗДДФЛ?
3.Налице ли е основание за възстановяване на надвнесен данък върху дохода от продажба на дялове?
4.Предвид разликата между продажната цена на отчуждените дялове и цената на сделката по договора за цесия, налице ли е облагаем доход за цесионерите по договора и ако да, коя е датата на придобиване на дохода?
На основание изложената фактическа обстановка изразявам следното становище:
Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ, във връзка с чл.10, ал.1, т.5 от същия закон,доходите от прехвърляне на права или имущество се третират като отделен облагаем източник на доход.
На основание чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.
Реализираната печалба /загуба по ал.3 за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив. /ал.4 на чл.33 ЗДДФЛ/.
Нормата на чл.11, ал.2 от ЗДДФЛ регламентира, че в случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл.33, ал.3, доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.
Разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ дава право на данъчнозадължените лица, при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след изтичане на срока за подаване на ГДД, да правят промени чрез подаване на нова декларация, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода.
В конкретния случай липсва основание за подаване на декларация по чл. 53, ал.2 от закона, тъй като не е налице хипотезата на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. Доходът от продажба на дружествени дялове е деклариран правилно, в съответствие с разпоредбата на чл.11, ал.2 от закона. Освен товачл.11, ал.3 от ЗДДФЛ указва, че доходът се смята придобит от физическото лице и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице.
Предвид изложеното, не е налице основание за възстановяване на претендираната от лицето сума.
Правната уредба на договорът за цесия се съдържа в разпоредбите на чл.99 – чл.100 от ЗЗД. Цесията е договор, при който кредиторът по едно правоотношение, наречен цедент прехвърля своето право на вземане на друго лице, наречен цесионер. При цесията участват три страни: първоначален кредитор /цедент/, нов кредитор /цесионер/ и длъжник.
В резултат на цесията, цедираният длъжник престава да дължи на цедента и започва да дължи на цесионера. Същият не участва като страна по договора за цесия, а само се уведомява за неговото сключване, за да знае, че трябва да плати на друго лице.
Вземанията по своето естество представляват финансови активи, поради което за тях също е приложима нормата ва чл.33, ал.2 от ЗДДФЛ. Доколкото от запитването се установява, че на основание сключените договори за цесия лицето не реализира печалба от сделките, то за него няма да е налице облагаем доход от прехвърляне на вземането.
Придобиването на вземане чрез договор за цесия не представлява доход за физическите лица – цесионери. Същите ще придобият доход, когато е налице положителна разлика между платената от тях цена за придобиване на вземането и сумата, която получават от длъжника по вземането. Предвид, че този доход не е освободен от облагане и не може да бъде причислен към доходите по чл.10, ал.1, т.1-5 от ЗДДФЛ, то същият следва да се определи като доход от други източници и ще подлежи на облаганепо реда на чл.35, т.6 и чл.36 от ЗДДФЛ. Датата на получаване на дохода следва да се определи по правилата на чл.11 от ЗДДФЛ.

5/5

Вашият коментар