тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.

2_908/31.07.2014г.
ЗДДС, чл.163а, ал.2
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ………., в което е описана следната фактическа обстановка:
Възнамерявате да се регистрирате по ЗДДС, като дейността, която извършвате е търговия със зърно. Считате, че част от стоките, които продавате са „технически семена“- анасон, кимион и др., които попадат в Приложение 2 към Глава деветнадесет „а“ – Част II. В тази връзка Ви интересува как действа механизма за „обратното начисляване на ДДС“.
При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
По силата на чл.163а, ал.2 от ЗДДС данъкът за доставките на стоки и услуги по Приложение №2 към глава деветнадесета „а“ от ЗДДСе изискуем от получателя по доставката, когато той е регистрирано по ЗДДС лице. С ДВ бр. 98/2013г. е направено изменение на Приложение 2, като е въведена част втора, касаеща доставки на територията на страната със зърно и технически стоки. Част втора е в табличен вид и и съдържа „Код по КН 2012“и„Описание на стоката“.
Съгласно §1, т.71 от ДР на ЗДДС, „Код по КН“ са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура, установена с Приложение 1 към Регламент (ЕИО) №2658/87 на Съвета от 23 юли 1987г. относнотарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа.
С Код по КН от група0909 „ Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна“в Приложение 2 са включени:
Код по КН 2012
Описание на стоката
0909
Семена от анасон, звезден анасон, резене, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна:
 
– Семена от кориандър:
0909 21 00
– Несмлени, нито пулверизирани
0909 22 00
– Смлени или пулверизирани
Считаме, че семената от анасон и кимион не попадат в Част втора на Приложение 2 и за доставките е приложим общия ред на облагане по ЗДДС. Такова становище е изразено и в разяснение изх.№ 24-33-25/04.04.2014г., на изп. Директор на НАП (публикувано на интернет страницата на НАП-www.nra.bg).
Във връзка с прилагането на механизма за обратно начисляване е издадено указание на министъра на финансите с Изх. № УК-4/17.03.2014 г. относно практическо прилагане на Глава деветнадесета “а“ от Закона за данък върху добавената стойност по отношение доставките на стоки по част втора на Приложение № 2 към закона, в сила от 1 януари 2014 г., копие от което Ви изпращаме.

Оценете статията

Вашият коментар