ЗДДФЛ, чл.35

2_671/13.04.2010г.
ЗДДФЛ – чл.35
Във връзка с Ваше писмена молбаподадена доДирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – ……., отдел “Данъчно осигурителна практика”, заведено в регистъра на Дирекция “ОУИ” – …. с вх.№ …./31.03.2010г., Ви уведомявам следното:
От изложеното в запитването е видно, че през 2009г. сте участвалив играта „Големият кеш”и сте спечелила награда, която Ви е и преведенапо банков път през 2010г. Интересувате се от дължимия данъквърху получената парична награда и срокът за декларирането му.
Соглед на изложената информация и на база действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Съгласноусловията и регламента на играта „Големият кеш”, получените доходиот тази игра попадат в обхватана така нареченитедоходи от други източници и по–конкретно – в разпоредбата на чл. 35, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/.
Предвид посочената разпоредба, облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от парични и предметни наградиот игри, отсъстезания и конкурси, които не са предоставениот работодател или възложител.
Този вид доходи подлежат на облагане с 10 на сто данък върхуобщатагодишна данъчна основаи съответно на деклариранев годишна данъчна декларация по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ.
Годишната данъчна основа за доходите от други източници в т.ч. парични награди се определя като облагаемият доход по чл.35, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване.
Годишната данъчна декларациясе подава в офис „Обслужване” на НАП по постоянен адрес на лицето до 30 април на годината, следващагодината на придобиване на дохода.Видно от посочената в запитването дата на придобиване на дохода,следвав срок до 30 април 2011г. да предприемете горепосочените действия.

Оценете статията

Вашият коментар