възникване на данъчното събитие за извършваните от Вас доставки е тази на чл. 25, ал. 3. т. 4 от ЗДДС, съгласно която датата на възникване на данъчното събитие при продажба на стоки чрез поръчка по п

2_67/20.01.2015г.
ЗДДС чл.119
ЗДДС чл. 25, ал. 3. т. 4
ППЗДДС чл.112
Отправили степисмено запитванедоНАП,в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Вашето дружество стартира онлайн магазин за продажба на детски играчки. Фирмата има сключен договор с Еконт за предоставяне на куриерски и пощенски услуги. Еконт е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ. За направеното от клиента плащане Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж.
Съгласно Наредба №Н-18 от 2006г. за извършените продажби, при които плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ, не е необходимо да се издава касова бележка от ФУ.
Клиентите Ви са местни физически лица, за които не разполагате с данни като ЕГН.
Въпросите, които поставяте са следните:
1.С какъв документ трябва да се отчете продажбата в дневника за продажби по ЗДДС?
2.Възможно ли е това да стане с протокол за извършените продажби през месеца или фактура към населението с обща стойност на продажбите през месеца?
3.Кога възниква данъчното събитие?
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме следното становище по приложението на разпоредбите на данъчното законодателство:
На основание разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117 от ЗДДС. На основание ал.3 от същия член фактура може да не се издава за доставки, по които получателят е данъчно незадължено физическо лице.
На основание чл.119 от ЗДДС и чл.112 от ППЗДДС за доставките, за които на основание чл. 113, ал. 3 от ЗДДС не е издадена фактура, доставчикът – регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период. Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.По избор лицето може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой обект.
В отчета за извършените продажби се описват:
1. общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки – поотделно в зависимост от данъчната ставка (20 %, съответно 9 %, съответно 0 %);
2. общата сума на данъчните основи на освободените доставки;
3.общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по т. 2, за които не се начислява данък (с право на данъчен кредит, съответно без право на данъчен кредит).
Доставчикът отразява отчета за продажбите в дневника за продажбите, като попълва колони 1 – 5 и 9 – 25 на приложение № 10 към чл.113, ал.2 от ППЗДДС.
В отчета за извършените продажби не се описват доставките, по които данъкът е начислен от доставчика с протокол, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.
Приложимата разпоредба относно възникване на данъчното събитие за извършваните от Вас доставкие тази на чл. 25, ал. 3. т. 4 от ЗДДС, съгласно която датата на възникване на данъчното събитие при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път е датата, на която доставчикът получи плащането.
Независимо, че за тези доставки е приложима разпоредбата на чл.25, ал.3, т.4 от ЗДДС, не следва да бъде променен начинът на признаване на приходите от продажби от разстояние съгласно ЗКПО и Закона за счетоводството

Оценете статията

Вашият коментар