ЗДДФЛ, чл.42, aл. 6,ЗДДФЛ, чл.45, aл. 1

Изх. № 24-34-23
Дата:21.02.2011 г.
ЗДДФЛ, чл. 42, ал. 6;
ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 1.
ОТНОСНО: Приспадане на авансов данък по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ при годишното преизчисляване на данъка за доходи от трудови правоотношения и попълване на „Служебната бележка” по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ.
По повод Ваше писмо до Дирекция „ОУИ” – гр. .., препратено по компетентност и постъпило вна Националната агенция за приходите с вх. № 24-34-23 от 17.01.2011 г., изразявам следното становище:
Според описаните в писмото Ви факти, за периода 01.01.2010 г. – 31.07.2010 г. са направени само частични плащания на възнагражденията на работници и служители на „…………..” АД /в несъстоятелност/. За същия период, дружеството е определяло месечно дължимия авансово данък, но същият не е удържан, а това ще бъде направено при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец. За направените частични плащания дружеството е определило авансов данък в съответствие с разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ, като този данък не е удържан от частичното плащане. Посочили сте, че остатъкът за получаване на трудовото възнаграждение на работниците и служителите за съответните месеци, както и разликата между определения данък и внесеният за сметка на работодателя по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ, са включени в служебно вписаните от синдика вземания на кредиторите на „…………” АД /в несъстоятелност/.
От писмото Ви става ясно също, че за периода след 31.07.2010 г. възнагражденията на работниците и служители на дружеството са изплащани регулярно, поради което авансово дължимият данък, определен по реда на чл. 42, ал. 1 на ЗДДФЛ, е удържан при окончателното изплащане на дохода за съответния месец, съгласно чл. 42, ал. 5, и е внесен в срока по чл. 65, ал. 10 от ЗДДФЛ.
Във връзка с описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
1.При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител в периода до 31.07.2010 г. във връзка с изискванията на чл. 45, ал. 1 и чл. 45, ал. 6 от ЗДДФЛ, какви суми следва да бъдат попълнени в Част І на „Служебната бележка” по утвърдения образец?
2.При прекратяване на трудовото правоотношение с работник или служител след 31.07.2010 г. във връзка с изискванията на чл. 45, ал. 1 и чл. 45, ал. 6 от ЗДДФЛ, какви суми следва да бъдат попълнени в Част І на „Служебната бележка” по утвърдения образец?
3.Как следва да бъде попълнена част ІІ на „Служебната бележка” по утвърдения образец за работници и служители, за които дружеството е основен работодател към 31.12.2010 г. и как следва да бъде приложен чл. 49 от ЗДДФЛ, съгласно описаната фактическа обстановка.
Предвид конкретната фактическа ситуация, изразявам следното становище по поставените в писмото Ви въпроси:
На основание чл. 42, ал. 1 от ЗДДФЛ, авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа. Месечната данъчна основа се формира, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) или за задължително осигуряване в чужбина (чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ). Формираната по този ред месечна данъчна основа се намалява с предвидените в чл. 42, ал. 3 от ЗДДФЛ данъчни облекчения и получената разлика се умножава по данъчна ставка от 10 на сто, съгласно чл. 42, ал. 4 от закона. По този начин се изчислява дължимия от работника или служителя авансов данък за доходите от трудови правоотношения. Същият се удържа от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец, предвид нормата на чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ.
В разпоредбата на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ е предвидено специално правило за определяне на авансов данък за доходите от трудови правоотношения, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. В тези случаи работодателят внася данък, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания. Съгласно чл. 42, ал. 7 на закона, внесеният по този ред авансово данък не се удържа от частичното плащане, а се приспада от удържания данък при окончателното изплащане на възнаграждението за съответния месец. На основание цитираната разпоредба, в приход на републиканския бюджет работодателят ще внесе разликата между удържаният данък по чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ и този, който вече е внесен на основание чл. 42, ал. 6 от същия закон. Това означава, че с внасянето на данъка по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ, законодателят счита за уредени задълженията към бюджета по отношение авансовото облагане на доходите, представляващи частично плащане на възнагражденията.
На основание чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето работодателят издава не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. В служебната бележка се включва и данъкът, удържан или възстановен на работника/служителя при определяне на годишния размер на данъка от работодател по чл. 49 от закона, когато удържането/възстановяването е извършено до 31 януари на следващата година.
Във връзка с годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, внесения за сметка на работодателя данък по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ представлява авансово внесен данък и на основание чл. 48, ал. 3 от ЗДДФЛ подлежи на приспадане при определянето на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа. По аналогичен начин следва да се процедира и от работодателя във връзка с прилагането на чл. 49 от ЗДДФЛ при определянето на годишния данък за доходите от трудови правоотношения. В противен случай, би се стигнало до двойно облагане на една и съща сума, представляваща доход от трудово правоотношение на съответните физически лица. Ето защо, като удържан данък за целите на чл. 49, ал. 5 и 6 на ЗДДФЛ, както и във формуляра на „Служебна бележка” по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, следва да се включва и данъкът по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ, за месеците за които през течение на годината са направени само частични плащания. Важно е да имате предвид, че при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответните месеци на 2010 г., през следващи данъчни години като удържан данък във формуляра на „Служебната бележка” следва да се посочва само разликата между удържаният данък по чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ и този, който е внесен на основание чл. 42, ал. 6 от същия закон през 2010 г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »