ЗДДФЛ, чл.44,ЗДДФЛ, чл.45

2_445/25.03.2011
чл. 44, чл.45 от ЗДДФЛ
Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция «Обжалване и управление на изпълнението»гр. В с вх. № .25.03.2011г.в което молите да Ви бъде предоставена информацияпо приложение на ЗДДФЛза2011г.
В запитването сте изложили фактическа обстановка от която е видно следното :В качеството ви на физическо лице отдавате под наем помещениена наемател – дружество, регистрирано по ЗДДС. Съгласно сключениядоговор наемът на помещението е в размер на 500лв. След като дружеството е удържало 10 на сто авансов данък, сте получили сумата от 455.00лв.
Поставени са следните въпроси:
Какви документи трябва да издаденаемателя на наемодателя за внесения данък?
Каква суматрябва да напишенаемодателяв квитанциятаза наемателя?
Възможно ли е фирмата наемателда не внесе авансов данъкза м.12. 2011г. за да няма надвнесен данък за наемодателя в края на годината ?
При така изложената фактическа обстановка и с оглед действащото данъчно законодателство в сила от01.01.2011г. изразяваме следнотостановище:
С промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които са в сила през тази година, фирмите и самоосигуряващите се лица имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, които заплащат на своите хазяи.
Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликатасе умножи по данъчна ставка от 10 на сто.
Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, дружеството е задължено да издаде на всички собственици на наетото помещениесметка за изплатени суми ислужебна бележказа изплатените доходи и удържания данъкпо образци – чл. 45 ал. 4 от ЗДДФЛ.
Посочените документи – сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатените доходипредоставени отнаемателя ще удостоверят получения от Вас доход от наем. Същите се прилагат към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
По силата на чл.9, ал.3 от ЗДДФЛлицата , за коитопри придобиване на доход от наемплатецът на доходае издал предвиденитев чл.45,ал.4от с.з. „Сметказа изплатени суми” нямат задължение да издават документ по чл.9,ал.2 от ЗДДФЛ, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал.1 отЗакона за счетоводството. В тази връзка законът не е предвидил и незадължава наемодателите да издават квитанциязаполучения доход.
Промените в ЗДДФЛне променятзадължениетоза внасянена авансов данък или неговия размер, променене само редът за неговото определяне и внасяне.
В случай на недължимо внесени или събрани суми за данъци се прилагат разпоредбите на чл.129 от ДОПКПрихващанетои възстановяванетоможеда се извършипо писмено искане на лицето.
Съгласно чл.73,ал.1 от ЗДДФЛ за предприятието – платец на доходите за наемпроизтича задължение да изготви справка по образец за изплатените доходи на физически лица през данъчната година.

Оценете статията

Вашият коментар