ЗДДФЛ, чл.45,ЗДДФЛ, чл.50

2_528-1/27.06.2016г.
ЗДДФЛ, чл.50
ЗДДФЛ, чл.45
В дирекция ОДОП – … е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията под №….г., в което е поставен следния въпрос: следва ли служебните бележки за получени доходи и удържан данък да бъдат приложени към ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в оригинал или е възможно същите да се представят като копия заверени за вярност от данъчнозадълженото лице, подало декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Във връзка с поставения въпрос изразяваме следното принципно становище:
За удостоверяване на изплатен облагаем доход и на удържан данък разпоредбата на чл. 45 от ЗДДФЛ въвежда изискването работодателят, предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или чл.31 или на доходи от други източници по чл.35 да издават служебни бележки по образец, които се предоставят на работника /служителя или лицето придобило дохода в сроковете посочени в същата разпоредба.
Съгласно чл.50, ал.4 от ЗДДФЛиздадените служебни бележки по чл. 45 се прилагат към годишната данъчна декларация по чл.50, ал. 1 от закона, т.е същите се издават за представяне пред приходна администрация.
При изплащане на доход по чл.29 или чл.31 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице издава Сметката за изплатени суми, която е носител на информация, идентична с тази, съдържаща се в служебната бележка. Същата като документ, удостоверяващ отразените факти остава за съхранение при лицето, предвидлипсата на нормативно изискване за прилагането и към ГДД или представянето и пред органите по приходите.
В ЗДДФЛ липсват конкретни разпоредби, от които да е видно, че издадените служебни бележки се прилагат към ГДД в оригинал. Доколкото обаче в чл.23 от закона изрично са посочени документите, които могат да бъдат приложени към декларацията като копия и това са тези, свързани с ползване на данъчни облекчения, то може да се направи извода, че служебните бележки по чл. 45 следва да са в оригинал.
Друг аргумент в подкрепа на горното е и пояснението, направено в забележките къмобразците на служебни бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ, че формулярът се издава в два, респективно в три екземпляра от платеца на дохода, единият от които се прилага към годишната данъчна декларация. Тези образци на основание чл. 64, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в “Държавен вестник“, като за 2016г. същите са утвърдени със заповеди № ЗМФ-892/16.09.16г., №ЗМФ-1309/18.12.15г. и ЗМФ -1423/04.12.14г. на министъра на финансите.

Оценете статията

Вашият коментар