ЗДДФЛ, чл.50,ДОПК, чл.128

2_792-1/10.05.2010
ДОПК,чл.128
ЗДДФЛ, чл.50

Запитванията Ви са свързани с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ / и в тях излагате следната фактическа обстановка:
Съпругата Вие попълнила декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, но не е успяла да я подаде, тъй като е починала на ….03.2010 г.. Посочвате, че е имала доходи от трудови правоотношенияи е формираннадвнесен данък.
Поставятевъпроса: По какъв начин Вие и децата, като нейни наследници, можете да подадете подписаната декларация и съответно да получите надвнесения данък в размер на …. лева?
Предвид изложената фактическа обстановка изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 48 от Закона за наследството (ЗН), наследството се придобива с приемането му. Приемането може да стане с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството, както и когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество.
Съгласно чл. 30, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.
Следователно, в случай, че наследниците са приели имуществото, те наследяват и правото да претендират възстановяване на сумите, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от Националната агенция за приходите. Такива са и сумите, произтичащи от надвнесен данък по чл.48 от ЗДДФЛ, ако наследниците са приели наследството.
Чл.3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ЗДДФЛ/ определя като данъчно задължени лицаместните физически лица, които са носители назадължението за данъци по този закон.
Годишната данъчна декларация съгласно чл.50от ЗДДФЛ се подава от местните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон по аргумент от чл.3 на същия закон, поради което, липсва правно основание и възможност, наследниците на починалото лице да подават от негово име годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за резултата от осъществяваната от него стопанска и трудовадейност през 2009 г..
Прихващането или възстановяването може да се извърши по писмено искане на лицето, подадено в сроковете визирани в чл.129, ал.1 от ДОПК.
Органите по приходите от компетентнатаТД на НАП, определена по последния постоянен адрес на наследодателя, следва да установятналичие на основанията за възстановяване и прихващане на недължимо платения данък чрез извършване на ревизия по реда на чл.126 от ДОПК. Единствено в ревизионното производство, може да се установи наличието на претендираното обстоятелство, поради това че нямаме валидно подадена декларация с установен резултат за периода.
Съгласно чл.60, ал.1 от Закона за наследството за задълженията на наследодателя наследници отговарят не солидарно, а лично, в зависимост от размера на наследствените дялове, освен в случаите, когатонаследството е прието по опис тогава същитеотговарят само до размера на полученото имущество. С оглед на това задълженията и сумите подлежащи на възстановяванесе определят в зависимост от наследствените им дялове, определени съобразноразпоредбите начл.5 – чл.9 от ЗН.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest