ЗДДФЛ, чл.52,ЗДДФЛ, чл.50

02_674-1/27.03.2009 г.
ЗДДФЛ, чл.50, чл.52
Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-…. свързано с приложението наЗакона за данъците върху доходите на физическите лица / ЗДДФЛ /.
Според фактите от запитванетосте продали през месец март 2008 г. недвижим имот – апартамент, придобит през 2006 г . Доходите през 2008 г., освен този, са само от трудови правоотношения.
Въпросът който поставяте е: Как да декларирате дохода сиот продажбата, с цел узаконяване му , имайки предвид, че същият е необлагаем по ЗДДФЛ и в чл.52 от ЗДДФЛ от закона е отбелязано, че не е задължително подаването на декларация във вашия случай, а не че нямате право да подадете такава.
Съгласно действащото законодателство през 2008 година необлагаеми са доходитепридобити през данъчната година от продажба или замянана :
-един недвижим жилищен имот независимо от датата на придобиването му
и
-додва недвижими имота, а за селскостопански и горски независимо от броя им, ако между датата на придобиване и датата на отчуждаване са изминали повече от 5 години.
Недвижим жилищен имот във връзка с прилагането на чл.13, ал.1, т.1по смисъла на т. 51 от ДР на ЗДДФЛ е този имот, който към момента на продажбата или замянатаможе да служи за задоволяване на жилищни нужди.Доходите за които се подавагодишна данъчна декларациясапосочени изчерпателно в чл. 50от ЗДДФЛ,Лицата, получилинеоблагаеми доходи,с изключение на лицата по чл.13, ал.3не са задължени по силата на чл. 52 от ЗДДФЛда подават годишна данъчна декларация, когато са получили само тези доходи. В необлагаемите доходи по чл.13, ал.3 от с.з. са получените доходиот дейност на физически лица, вкл. еднолични търговци, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност.
С оглед разпоредбата на чл. 52, т.1 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само доходи от трудови правоотношения, когато работодателят по основното трудово правоотношение е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година.
Годишна данъчна декларация подаватлицата посочени в чл.50 от ЗДДФЛ и не попадащите в изключенията на чл.52 от с.з.. Образецът нагодишна данъчна декларация, която подават посочените от законазадължени лица се утвърждава със заповед на Министъра на финансите,на основание чл. 64, ал.1 от ЗДДФЛ, и се обнародва в„Държавен вестник”, поради което в нея не е предвидена възможност да се декларират необлагаемите доходи, в конкретния случай – от продажба на недвижим жилищен имот.
Относно поставения въпрос, как става узаконяването на дохода, съответно доказване произхода на средствата, следва да имате предвид, че в данъчното производство получените доходи от лицата се удостоверяватс всички относими и допустими доказателства, които се преценяват с оглед доказателствената им сила и във връзкас всички събрани доказателства. Декларирането на получени доходи в годишната данъчна декларация, не води до безспорния извод, че доходът е получен в този размер.

Оценете статията

Вашият коментар