правото на приспадане на данъчен кредит за закупеното гориво и резервни части.

02_918-1/18.07.2013г.
ЗДДС, чл.70, ал.1,т.4 и т.5
ЗДДС, чл.70, ал.2
Основната дейност на дружеството е посредничество при покупко- продажба на недвижими имоти. Дружеството разполага със собствени леки автомобили, които се използват за извършване на огледи, трансфери на клиенти до обекти и др., т.е. за осъществяване на дейността от наети по трудово правоотношение брокери.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен въпроса относно правото на приспадане на данъчен кредит за закупеното гориво и резервни части.
В отговор на поставениявъпрос, изразяваме следното становище:
Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
На основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 и 74 от закона, когато:
– е придобитиливнесен мотоциклет или лек автомобил /т. 4/;
– стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на мотоциклети или леки автомобили по т. 4, включително за резервните части, комплектовка, горива и смазочни материали /т. 5/
В чл. 70, ал. 2 от ЗДДС са предвидени случаите, в които ограниченията на ал. 1, т. 4 и 5 от същата разпоредба не се прилагат. Според чл. 70, ал. 2, т. 1, 4 и 5 право на ползване на данъчен кредит е налице, когато:
– т.1. превозните средства по ал.1, т.4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба /т. 1/;
– т.4. стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на превозните средства по т. 1.
– т.5 /в сила от 01.01.2013г./ превозните средства по ал.1, т.4 и стоките и услугите по ал.1, т.5 се използват и за дейности, различни от посочените в т.1-4, в случаите когато една или повече от изброените в т.1- 4 дейности са основна дейност за лицето; в тези случаи правото на приспадане на данъчен кредит е налице от началото на месеца следващ, месеца за който е изпълнено изискването за основана дейност.
За целите на чл.70, ал.2, т.5 от закона в §1, т.18а от ДР на ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятието „основна дейност” и това е дейността на регистрираното лице, когато общата стойност на извършените от лицето доставки по една или повече от изброените в чл.70, ал.2, т.1-4 дейности представлява повече от 50 на сто от общата стойност на всички изпълнени от лицето доставки през последните 12 месеца преди текущия, независимо дали са изтекли 12 месеца от регистрацията по този закон.
Предвид гореизложеното и доколкото в запитването не е посочено, че леките автомобили се използват за дейностите, посочени в чл.70, ал.2, т.1 от ЗДДС, както и че една или повече от тях са основната Ви дейност, за стоките и услугите, свързани с поддръжката, ремонта и експлоатацията на леките автомобили няма за възникне право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.5 от закона.

Оценете статията

Вашият коментар