ЗДДФЛ, чл.55

2_482/ 31.03.2011г
чл. 55от ЗДДФЛ
Постъпило е Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция «Обжалване и управление на изпълнението»гр…. с вх. №31.03.2011г.в което молите да Ви бъде предоставена информацияпо приложение на ЗДДФЛза2011г.
В запитването сте изложили фактическа обстановка от която е видно следното:
В качеството на чуждестранно физическо лице синът Ви отдава под наем помещениена наемател – фирма . До настоящата годинатой е подавал декларация по чл.55 ЗДДФЛ и всеки месец е внасял данък от 60 лв. за получения наем от600лв.
Поставени са следните въпроси:
Колко е дължимият данъкза наем от 600лв.?
Койтрябва да внася данъкаи в какви срокове ?
Каква декларация подава наемодателя, когаи по кои разпоредби ?
При така изложената фактическа обстановка и с огледразпоредбита на ЗДДФЛизразяваме следнотостановище:
Според чл.6 от ЗДДФЛ местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, а съгласно чл.7 от ЗДДФЛ чуждестранните физически лица – за придобити доходи от източници в Република България.
Статута на местно лице на България се определя за цялата календарна (данъчна) година по критериите, заложени в чл.4 от ЗДДФЛ. Съгласно чл.4,ал.1 от с.з. местно физическо лице без оглед на гражданството, е лице:
1. което има постоянен адрес в България, или
2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4. чийто център на жизнените интереси се намира в България.
На основание чл.4, ал.5от ЗДДФЛ, не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. Съгласно чл.4, ал.4 от същия закон, центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
Ако на база горепосочените критерии физическото лице се определи като чуждестранно физическо лице за целите на ЗДДФЛ за 2011 г.и местно лице за САЩ, тогава данъчното третиране на доходите от наем е следното:
Съгласно чл.8, ал.6,т.5 от ЗДДФЛ от източник в България са доходите от наем, които са начислени/изплатени от местни лица. На основание чл.37,ал.1, т.4 от ЗДДФЛ доходите от наем на чуждестранни лица се облагат с окончателен данък, който съгласно чл.46,ал.1 от същия е 10 на сто върху брутната сума на начислените/изплатени доходи.Във Вашия случай данъкът ще е 60лв. /600 х10% /
За доходите от наем, придобити от чуждестранни лица, се подава декларация по чл.55 от ЗДДФЛ. В случаи, че платец на наема е предприятие или самоосигуряващо се лице, същото удържа окончателния данък за начислените/изплатени доходи и подава декларацията по ал.1 на чл. 55 от закона.
Съгласно чл.56, ал.1 отЗДДФЛ декларацията по чл.55, ал.1 се подава от наемателя (предприятие или самоосигуряващо се лице) в срок до края на месеца, следващ тримесечието на внасяне на данъка.
На основание чл.58, ал.1 от ЗДДФЛпо искане на чуждестранното физическо лице се издава удостоверение по образец за платения данък по този закон. Искането се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която е подадена, или подлежи на подаване, данъчната декларация по чл.55 от същия закон
В изпълнение на разпоредбата на чл.75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
Между правителството на Република България и САЩ има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облаганеипредотвратяванеотклонението от облагане с данъци по доходите обнародвана вДв . бр.5 /2009г.

Оценете статията

Вашият коментар