ЗДДФЛ, чл.66,ЗДДФЛ, чл.67,ЗДДФЛ, чл.38, aл. 1, т. 2, буква а,ЗДДФЛ, чл.46, aл. 3,ЗДДФЛ, чл.68,ЗДДФЛ, т. 5, параграф 1

Изх. № М-94-В-159
Дата:08.05.2013 год.
ЗДДФЛ, чл. 38, ал. 1, т. 2, буква „а”;
ЗДДФЛ, чл. 46, ал. 3;
ЗДДФЛ, чл. 65 – 68;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 5.
Във връзка с Ваше запитване, постъпило по електронната поща и заведено вна Националната агенция за приходите с вх. № М-94-В-159 от 25.03.2013 г., изразявам следното становище:
Във Вашето запитване сте посочили, че сте собственик на ЕООД, което има регистриран определен размер на капитала, формиран от първоначалния такъв и увеличаването му чрез последващо преобразуване на печалба. Тъй като имате намерение да намалите капитала (чрез съответната процедура и вписване в Търговския регистър) поставяте въпроса дали Вие като физическо лице ще дължите данъци по реда на ЗДДФЛ върху получената в резултат на намалението сума.
На основание чл. 38, ал. 1, т. 2, б. „а” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни или чуждестранни физически лица от източник в България, като по силата на чл. 38, ал. 2 от същия закон данъкът за доходите от дивиденти се определя върху брутната сума.
Определение на понятието “дивидент“ е дадено в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДФЛ. По смисъла на посочената разпоредба “дивидент“ е:
а) доход от акции;
б) доход от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции;
в) скрито разпределение на печалбата.
Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата.
Дивидентът като понятие в търговското право се свързва с акцията/делът, както и с наличието на печалба и разпределянето на дивидент не може да се отъждестви с връщане на парични вноски, направени за учредяване на дружеството или за увеличаване на неговия капитал.
В случай, че по силата на чл. 148, ал. 1 от Търговския закон капиталът на дружеството е увеличен посредством извършено разпределение на печалбата, в резултат на което са увеличени дяловете или са записани нови такива, при последващо извършване на намаление на регистрирания капитал (в който вече се съдържа трансформирана в капитал печалба), ще е налице доход от дялово участие разпределен като дивидент по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДФЛ. Размерът на дивидента ще представлява частта от намалението на капитала, съответстваща на извършеното преди това увеличение на същия посредством превръщане на част от печалбата в капитал.
На основание чл. 46, ал. 3 от ЗДДФЛ за доходите по чл. 38, ал. 1 от същия закон ставката на окончателният данък е 5 на сто, като данъкът се удържа и внася в сроковете и по реда на чл. 65-68 от ЗДДФЛ.

/СТ. МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *