ЗДДФЛ, чл.26,ЗДДФЛ, чл.29,ЗДДФЛ, т. 56, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.11,ЗДДФЛ, чл.29а, aл. 8,ЗДДФЛ, чл.14, aл. 2

Изх. № М-94-Д-447
Дата:27.01.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 11;
ЗДДФЛ, чл. 14, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 26;
ЗДДФЛ, чл. 29;
ЗДДФЛ, чл. 29а, ал. 8;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 56;
ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, № 17;
ПЗР на ЗИДЗДДФЛ, § 18.
Във връзка с Ваше запитване по електронната поща, заведено внас вх. № М-94-Д-447 от 22.11.2011 г., Ви уведомявам следното:
Предвид описаната от Вас фактическа обстановка сте регистриран земеделски производител – физическо лице, което е регистрирано по ЗДДС и през 2011 г. формирате облагаем доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ и съответно подлежите на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от същия закон. Поставеният от Вас въпрос е свързан с данъчното третиране на получените по банков път през 2011 г. субсидии, които се отнасят за 2010 г. т.е. дали същите ще се включат в облагаемия доход по чл. 26 от ЗДДФЛ или за тях ще се признае нормативен разход в размер на 60%.
Предвид поставените въпроси и съобразявайки относимата нормативна уредба изразяваме следното становище:
На основание чл. 29а, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 01.01.2011 г., облагаемият доход от стопанска дейност на регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) физически лица, които са регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, се определя по реда на чл. 26 и се облага с данък върху годишната данъчна основа по
чл. 28. В тази връзка легална дефиниция на понятието “доход от стопанска дейност на физически лица“ за целите на чл. 29а е дадена в т. 56 от § 1 в ДР на ЗДДФЛ и това е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, които не са търговци по смисъла на ТЗ. Регламентирана е законова възможност регистрираните тютюнопроизводители и земеделски производители, независимо от регистрацията им по ЗДДС да могат да изберат облагаемият им доход и за 2010 г. да се определи по чл. 26 и да се обложи с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28, като правото на избор се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 за 2010 г. (§ 17 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ).
По отношение на получените субсидии през 2011 г., следва да се има предвид, че с § 18 от ПЗР на ЗИДЗДДФЛ е предвидено изключение от общото третиране на доходите от субсидии, изплатени през 2011 г., като по силата на тази разпоредба, доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2011 г., под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 за съответната година. Следователно, тъй като сте посочили, че получените от Вас субсидии са за 2010 г. същите не попадат в обхвата на освободените от облагане. Предвид това, че в ЗДДФЛ субсидиите не са регламентирани като отделен източник на доход на физическите лица, за тях не се прилага специално данъчно третиране и същите следва да се разглеждат в контекста на общите правила за облагане и деклариране на доходите на регистрираните земеделски производители от стопанската им дейност.
Във Вашето запитване не сте уточнили дали за 2010 г. сте избрали да формирате облагаем доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. В случай, че през 2010 г. сте формирали облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ следва да имате предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 29а, ал. 8 от ЗДДФЛ в облагаемия доход по чл. 26, ал. 1 се включва и финансовият резултат за доходи, които съгласно чл. 11 са придобити през периода на облагане с данък по чл. 14, ал. 2 и които не участват при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за следващи години.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:

/К. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар