ЗДДФЛ, чл.6,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 3,ЗДДФЛ, т. 11, параграф 1,ЗДДФЛ, чл.33, aл. 3

Изх. №М-24-31-39
Дата:03.07.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 6;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 3;
ЗДДФЛ, чл. 33, ал. 3;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 11.
Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено внаи заведено с вх. № М-24-31-39 от 25.04.2012 г., Ви уведомявам следното:
Поставеният от Вас въпрос е дали подлежат на облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) доходите, реализирани от подаването на поръчки чрез Интернет терминали от физическо лице до български инвестиционен посредник или до чуждестранен инвестиционен посредник (брокер), в резултат на които се сключват сделки CFD (Договори за разлика) върху индекси DAX, Dow Jones, UK 100 и др. и се получават приходи или се реализират загуби. В писмото е уточнено, че за физическите лица, които извършват тази дейност, това не е ежедневно занимание и не е тяхна професия или основна работа.
На основание разпоредбата на чл. 6 от ЗДДФЛ, местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, като редът на данъчното облагане е в зависимост от вида на конкретния доход.
Определянето на облагаемия доход от продажба на акции и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е регламентирано в раздел V “Доходи от прехвърляне на права или имущество” на ЗДДФЛ. Съгласно чл. 33, ал. 3 от същия закон, облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив, а продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 4 и 5 от ЗДДФЛ).
По смисъла на § 1, т. 33 от Допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, “договори за разлики“ са деривативен финансов инструмент, който изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане, на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти и предварително фиксираната им в договора цена. Предвид това, придобитите доходи от сделки с такива инструменти ще подлежат на облагане по посочения ред, освен ако не попадат в обхвата на необлагаемите доходи.
Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ, не са облагаеми с данък доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби, като в “Разпореждане с финансови инструменти“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 3 се включват сделките:
а) с дялове на колективни инвестиционни схеми, акции и права, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл. 73 от Закона за пазарите на финансови инструменти; права за целите на изречение първо са ценните книжа, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала;
б) сключени при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Регулиран пазар е многостранна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която среща или съдейства за срещането на интересите за покупка и продажба на финансови инструменти на множество трети страни чрез системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, резултатът от който е сключването на договор във връзка с финансовите инструменти, допуснати до търговия съгласно нейните правила и/или системи, лицензирана и функционираща редовно в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му. Регулиран пазар е и всяка многостранна система, която е лицензирана и функционира в съответствие с изискванията на дял III от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (чл. 73 от ЗПФИ).
Следователно, тъй като разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ е приложима за сделки с финансови инструменти, които се сключват на регулиран български пазар и на регулиран пазар в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, реализираните от физическите лица доходи от сделки с финансови инструменти, осъществени на пазари,различни от посочените, ще подлежат на облагане по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:

/КР. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *