Прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗМДТ

Изх. №М-24-31-143/11
Дата: 13.02.2012 г.
ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 1
относно: Прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗМДТ
В отговор на поставения въпрос относно освобождаване от данък при придобиване на имущества на дарения на лекарствeни средства, получени от „МБАЛ ……….” АД, Ви уведомяваме:
Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение /чл. 44, ал. 1 ЗМДТ/. Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение ибезвъзмездно придобитите по друг начинимущества, както и погасените чрез опрощаване задължения /чл. 44, ал. 2 ЗМДТ/.
Хипотезите на освобождаване от данък са уредени в чл. 48 ЗМДТ.
По силата на чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗМДТ от данък се освобождават даренията за лечение на граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания.Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване /чл. 48, ал. 4 ЗМДТ/.
Разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗМДТ не поставя изискване лицето, получател на дарението, да е физическо лице /гражданин/, а единствено дарението да е направено в полза на такова лице и със специално указана цел – за „лечение на граждани на държава – членка на ЕС …”.В този смисъл считаме, че е допустимо надареният да е трето лице, включително юридическо лице. За прилагане на преференцията е необходимо да са изпълнени изискванията на чл. 48, ал. 4 ЗМДТ, а именно да е налице писмен договор за дарение, от който да е видна целта на дарението и медицински документи, удостоверяващи заболяването на лицата, за лечението на които ще бъде употребено имуществото,предмет на дарението.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНАНАП :
/п/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *