ЗДДФЛ, чл.75,ЗДДФЛ, чл.4, aл. 1,ЗДДФЛ, чл.29, т. 4

Изх. № 94-С-131
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП с вх. № 94-С-131 от 31.05.2007 г., предвид изключително общата формулировка на поставения въпрос и при липсата на изчерпателно изложена конкретна фактическа ситуация, даваме следния принципен отговор:
Редът за облагане доходите на физическите лица, според българското данъчно законодателство, зависи до голяма степен от обстоятелството дали лицето се счита за местно или за чуждестранно. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 01.01.2007 г. местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:
1.което има постоянен адрес в България, или
2.което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или
3.което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или
4.чийто център на жизнени интереси се намира в България.Центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството,собствеността,мястото,откоетолицетоосъществяватрудова,професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.
По смисъла на чл. 4, ал. 5 от ЗДДФЛ не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.
На основание чл. 75 от ЗДДФЛ когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила. се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, прилагат се разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.
В съответствие с разпоредбите на ЗДДФЛ местните физически лица са носители ма задължението за данъци за придобити доходи от източници в страната и в чужбина, а чуждестранните физически лица само за придобити доходи от източници в България, В тази връзка Ви уведомяваме, че поради липсата на достатъчно информация, включително за държавата в която пребивавате и о г която са получените от ЕЗас доходи, не е възможно еднозначно да се определи дали сте местно или чуждестранно лице на България.
Необходимо е да имате предвид, че облагаемият доход на местни физически лица за получени възнаграждения по извънтрудови правоотношения се формира по реда на чл. 29, т. 4 от ЗДДФЛ като придобитият доход се намалява с разходи за дейността в размер на 35 на сто. По отношение на придобиването на дохода се прилагат разпоредбите на чл. 11 от същия закон. Облагането е авансово през течение на годината в съответствие с разпоредбите на чл. 43 от ЗДДФЛ и годишно – с данък върху общата годишна данъчна основа с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *