Прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 4 ЗМДТ спрямо дарения,

Изх. № 94-П-307
Дата: 27.01.2012 год.
ЗМДТ, чл. 48, ал. 1, т. 4
относно:Прилагане на чл. 48, ал. 1, т. 4 ЗМДТ спрямо дарения,
получени от МК „……..”
В отговор на поставените въпроси относно заплащане на данък при придобиване на имущества по раздел ІІІ, глава втора от Закона за местните данъци и такси за получени от Местна коалиция „……….” даренияза участие в изборите за общински съветници и кметове ……. , Ви уведомяваме:
МК „…………” представлявана отдве непарламентарно представени партии – …………. Е регистрираназа участие в изборите за общински съветници и кметове през 2011.
С данък при безвъзмездно придобиване на имущества се облагатимуществата, придобити по дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения /чл. 44, ал. 1 и ал. 2 ЗМДТ/. Получените от физически и юридически лица дарения във вид на парични средства, безспорно представляват имущества по смисъла на чл. 44, ал. 1 ЗМДТ.
В чл. 48, ал. 1 ЗМДТ са уредени хипотезите на освобождаване от данък, от които отношениекъм разглеждания случай би могла да имаразпоредбата нат. 4. Тя съдържа две хипотези на освобождаване от данък – на даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет и на даренията за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност, за получените и предоставени дарения.
Кръгът на субектите – юридически лица с нестопанска цел, които получават субсидии от бюджета, се определя от Закона за държавния бюджет за съответната година. Политическите партии са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за които законът предвижда специална нормативна уредба /§ 2, ал. 1 от ПЗР/, като не ги изключва от общото понятие “юридически лица с нестопанска цел” /аргумент от § 2, ал. 2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ/.
Що се отнася до осъществяване на второто условие по чл. 48, ал. 1, т. 4, предл. първо ЗМДТ, а именно юридическите лица с нестопанска цел да получават субсидии от централния бюджет, то е налице по отношение на политическите партии или коалиции, които са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители и партиите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори /чл. 25, ал. 1 и чл. 26 Закона за политическите партии/.
МК „………” не отговоря на условията по чл. 25 и чл. 26 ЗПП и не е вписана в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, в резултат на коетопреференциите по чл. 48, ал. 1. т. 4 ЗМДТ не могат да бъда приложени.
Коалициитеот политически партии нямат правосубектност, поради което данъчнозадължени лица за получените дарения са политическите партии, участващи в коалицията. За целта те следва да подадат декларация в двумесечен срок от получаване на даренията в общината по седалището им – чл. 49, ал. 3 ЗМДТ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *