ЗДДФЛ, чл.8, aл. 2,ЗДДФЛ, чл.37,ЗДДФЛ, чл.50,ЗДДФЛ, чл.6

Изх. № 94-Я-5
Дата: 22.04.2013 год.

ЗДДФЛ, чл. 6;
ЗДДФЛ, чл. 8, ал. 2;
ЗДДФЛ, чл. 37;
ЗДДФЛ, чл. 50.
Спогодба между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Спогодба между Народна република България и Кралство Белгия за избягване на двойното облагане с данъци на дохода и имуществото
Конвенция за привилегиите и имунитетите на Обединените нации – чл. 5, раздел 18, буква „б“
Приложимо законодателство в сферата на социалната сигурност
спрямо /ЗДДФЛ/
В своето запитване Вие посочвате, че работите като компютърен /софтуерен/ инженер към Програмата за развитие на ООН (ПРООН), в регионалния офис на същата в Брюксел, Белгия. За целта Вие сте сключил консултантски договор, който е стандартен за повечето наемани специалисти в тази организация. По своя характер договорът е временен граждански договор. Към запитването сте приложил копие на договора Ви за периода от 01.09.2012г. до 31.12.2012г. Посочвате, че обикновено договорите са със срок от 3 до 6 месеца или максимум една година и касаят работа по конкретни проекти. Към момента очаквате да сключите нов договор от 01.02.2013г. за срок от 5-6 месеца. Същевременно ООН и в частност Програмата за развитие няма задължение и не удържа данък върху изплащаното Ви възнаграждение.
Посочвате, че срещу възнаграждение работите и допълнително и по отделни други договори за услуги, с други клиенти в областта на упражняваната от Вас професия.
Ваши колеги, граждани на други страни от ЕС (примерно Австрия, Германия, Словения), които също работят по такива договори с ПРООН и които са се допитали до компетентните органи в своите страни, са получили отговор, че не дължат данък върху доходите си.
Уточнявате, че като български гражданин Вие имате постоянен адрес в България, който е адресът на родителите Ви и на който сте живели до напускането на България. Обикновено пребивавате на него ограничено време няколко пъти през годината. Във всички случаи след напускането си на България (първоначално за продължаване на образованието си по магистърска програма), пребивавате в страната по-малко от 183 дни през годината. Вашият настоящ адрес е адресът на съпругата Ви във Виена, Австрия. На този адрес Вие пребивавате малко повече от времето, което пребивавате в България, В същото време договорите и естеството на работата Ви позволяват да извършвате работата си като фактически пребивавате в Белгия отново под 183 дни през годината.
При така описаната фактическа обстановка Вие желаете да получите отговор на въпроса възниква ли за Вас задължение да заплащате данък по реда на ЗДДФЛ в България и за кои части от реализираните от Вас доходи възниква такова задължение.
Във връзка с така поставения от Вас въпрос считам за необходимо да Ви уведомя, че от изложената във Вашето запитване информация не е възможно да се заключи категорично дали Вие следва да се определите като местно лице на България, на Австрия или евентуално на Белгия. При условие че Вие сте запазили качеството на местно лице за България, следва да имате предвид, че:
1.По силата на чл. 6 от ЗДДФЛ Вие ще бъдете задължен за данъци в България за всички свои доходи, без значение дали са от източник в България или в чужбина. В тази връзка ще е без значение и това дали платец на реализираните от Вас доходи е българско или чуждестранно лице.
2.На база на предоставената от Вас информация следва да се заключи, че Вие не можете да се ползвате от разпоредбата на чл. 5, раздел 18, б. „б“ на Конвенцията за привилегиите и имунитетите на Обединените нации и съответно реализираните от Вас по договор с ПРООН доходи не са освободени от облагане на това основание.
3.При условие че Вие сте българско местно лице, за Република Австрия и за Кралство Белгия ще възникне право да облагат Вашите доходи само ако Вие реализирате същите чрез място на стопанска дейност (в случая с Австрия) или чрез определена база (в случая с Белгия). Независимо от факта, че поради своите особености Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ между България и тези две държави боравят с различни термини, съдържанието на тези термини е до голяма степен идентично. Най-общо такова място или съответно база ще е налице, ако Вие трайно използвате определен адрес (географска точка) в някоя от тези две държави за оказването на услуги на трети лица.
4.В случай че съгласно предходната точка Белгия и/или Австрия има право да облага част от Вашите доходи, Вие ще имате право да прилагате предвидения за подобни случаи и в двете спогодби метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия“. Това означава, че при попълването на декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (образец 2001а) Вие ще следва да приспаднете от сумата на годишните данъчни основи на ред 6 на Част IV от декларацията като данъчно облекчение данъчните основи на доходите Ви, за които се прилага „освобождаване с прогресия“ (ред 7 на Част IV от декларацията). За целта данъчните основи на тези доходи се посочват в Справка 1 на Приложение № 9 и в колона 4 на ред 6.7 на Таблица 6 от Част V на декларацията.
В обратния на разгледания по-горе случай, т.е. ако Вие не сте местно лице на Република България, част от Вашите доходи ще подлежат на облагане в България по реда на ЗДДФЛ при две хипотези. Първо, във всички случаи за услугите, оказани на територията на нашата страна, отново без значение на това кой е платецът на дохода (чл. 8, ал. 2 от ЗДДФЛ), и на второ място, ако оказваните от Вас услуги се квалифицират като консултантски (съответно технически услуги), ще подлежат на облагане с окончателен данък по чл. 37 от ЗДДФЛ, независимо от къде оказвате услугите, но само когато платец на дохода е българско местно лице. Тъй като, ако не сте местно лице за Република България, би следвало да се предположи, че Вие ще бъдете местно лице или за Република Австрия, или за Кралство Белгия, то при прилагане на СИДДО с коя да е от тези две държави тези доходи ще подлежат на облагане в България единствено, ако сте формирали място на стопанска дейност или определена база, както това е разгледано по-горе за обратната ситуация.
ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

здравно осигуряване на гражданин на Украйна, на когото е разрешено продължително пребиваване в Република България

Изх. № М-24-31-60Дата:29.09.2014 год.ЗЗО, чл. 33, ал. 1Относно: здравно осигуряване на гражданин на Украйна, на когото е разрешено продължително пребиваване в Република БългарияВъв връзка с

данъчно третиране по ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) на доставка на стока, извършена от лице, установено в трета страна или територия когато стоките се транспортират или изпращат от територията на друг

. 26-Р-42Дата: 09.02.2009 год.ЗДДС, чл. 13, ал. 1. Относно: данъчно третиране по ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) на доставка на стока, извършена от лице,