ЗДДФЛ, чл.9,ЗДДФЛ, чл.29,ЗДДФЛ, чл.43,ЗДДФЛ, чл.73

Изх. № М-94-С-79
Дата:08.04.2011 год.
ЗДДФЛ, чл. 9;
ЗДДФЛ, чл. 29;
ЗДДФЛ, чл. 43;
ЗДДФЛ, чл. 73.
Във връзка с Ваше запитване, постъпило по електронната поща и заведено вна НАП с вх. № М-94-С-79 от 18.02.2011 г., Ви уведомявам следното:
В нормата на чл. 43 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е регламентиран редът за авансово облагане на доходите от друга стопанска дейност, попадащи в обхвата на чл. 29 от ЗДДФЛ. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗДДФЛ, лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29 от закона, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се – между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски. Размерът на дължимия авансов данък се изчислява като тази разлика се умножи по данъчна ставка от 10 на сто (чл. 43, ал. 2 от ЗДДФЛ).
В общия случай, на основание чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. Изключение от това правило е предвидено в ал. 5 на чл. 43, т.е. когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода. В тези случаи, платецът на дохода не следва да удържа авансов данък при изплащането на дохода от стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ, а задължението за авансово облагане е на получателя на дохода, съгласно
чл. 43, ал. 6 от закона.
Видно от цитираните разпоредби, за да се приложат разпоредбите на ал. 5 и 6 от чл. 43 от ЗДДФЛ е необходимо кумулативно да са спазени следните условия:
-получателят на дохода да е самоосигуряващо се лице по смисъла на
КСО.
-получателят на дохода да е представил писмена декларация за
горното обстоятелство пред платеца, когато последният е предприятие или
самоосигуряващо се лице.
При наличието на гореизброените условия, платецът не удържа авансов данък и съответно не следва да издава „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. В тези случаи, документирането на придобития доход се осъществява от физическото лице по реда на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ. Съгласно тази разпоредба, данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. З (доходи от друга стопанска дейност) и т. 4 (доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество), съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството. На основание чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството първичният счетоводен документ, адресиран до други предприятия или физически лица, следва да съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование, адрес и номер за идентификация по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на издателя и получателя;
4. предмет и стойностно изражение на стопанската операция.
Имайте предвид, че в сила от 01.01.2011 г. физическо лице, което, като е задължено, не издаде документ по чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв., която се налага поотделно за всеки неиздаден документ (чл. 80б от ЗДДФЛ).
Когато лицето не е декларирало писмено обстоятелството, че е самоосигуряващо се, няма да са спазени кумулативно условията по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛивтозислучайавансовотооблаганещесеизвършипообщияредна цитираната данъчна норма, т.е. от предприятието – платец на дохода от друга стопанска дейност. В тези случаи, на основаниечл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, за изплатените доходи и удържания данък, платецът издава „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по образци, които предоставя на лицето придобило дохода, съответноприложима е нормата на чл. 9, ал. 3 от ЗДДФЛ.
На основание чл. 73 от ЗДДФЛ предприето – платец е задължено да включи тези доходи в справката за данъчната година, през която са изплатени.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА НАП:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *