ЗДДС, т. 47, параграф 1,ЗДДС, т. 48, параграф 1,ЗДДС, чл.163а, aл. 2,ЗДДС, т. 46, параграф 1

Изх. № 53-02-165
19.05. 2012 г.

чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС
§ 1. т. 46, т. 47, т. 48от ДР на ЗДДС
В запитването няма изложена конкретна фактическа обстановка.
Поставен е следния въпрос:
Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит на данъчнозадължено, регистрирано по ЗДДС лице, когато доставчикът също регистрирано по ЗДДС лице, издаде фактура с начислен данък за доставка на стоки и услуги по приложение № 2 към чл. 163аот ЗДДС?
Предвид липсата на фактическа обстановка и относимата към зададения въпроснормативна уредба, изразявам следното становище:
Данъчното третиране на доставките на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), както и при доставка на услуги по техния добив, обработка и преработка е регламентирано в Глава деветнатесета “а“ от ЗДДС. Тези доставки са облагаеми по смисъла на закона, но за тях е въведена схемата на т.нар. “обратно начисляване“ на данъка. Системата на т.нар. “обратно начисляване“ на ДДС се прилага за следните отпадъци и услуги:
1. битови отпадъци по смисъла на ЗУО;
2. производствени отпадъци по смисъла на ЗУО;
3. опасни отпадъци по смисъла на ЗУО;
4. строителни отпадъци по смисъла на ЗУО;
5. добив на отпадъци. Съгласно § 1. т. 46 от ДР на ЗДДС това е всяка дейност, в резултат от която се образуват отпадъци по т. 1 – 4;
6. обработка на отпадъци. Съгласно § 1, т. 47 от ДР на ЗДДС това е всяка дейност по събиране, съхранение, сортиране и механична обработка на отпадъци по т. 1 – 4 без изменение на химическия им състав;
7. преработка на отпадъци. Съгласно § 1, т. 48 от ДР на ЗДДС това е всяка дейност, която променя свойствата или състава на отпадъците по т. 1 – 4, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в крайни продукти.
Схемата на т.нар. “обратно начисляване“ на ДДС при тези доставки изисква данъкът да се дължи от получателя по доставката, когато той е регистрирано по закона лице и то независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено по закона лице, предвид разпоредбата на чл. 82, ал. 5 от ЗДДС.
На основание чл. 163в от ЗДДСдоставчика регистрирано по ЗДДС лице, следва да документира доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2 към глава 19 “а“ от ЗДДС, с издаване на фактура, в която като основание за неначисляване на данък да посочи чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл.116, ал. 1 от ЗДДС поправки и добавки в данъчните документи не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
На основание чл. 116, ал. 3 от ЗДДС зa погрешно съставени документи се смятат издадени фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
Когато погрешно съставени документи или поправени документи са oтразени в отчетни регистри (на доставчика или на получателя), за анулирането се съставя протоколпо чл. 116, ал. 4 от ЗДДС за всяка от cтраните.
В конкретния случай, доколкото стоката и/или услугата попада в обхвата на чл. 163а във връзка с приложение № 2 към глава XIXот ЗДДС, то доставчикът следва да анулира фактурата като погрешно съставен документ и да издаде нова фактура, в която като основание за неначисляване, следва да посочи чл. 163а ,ал. 2 от ЗДДС.
По издадената фактура с погрешно начислен данък за получателя не възниква право на приспаданена данъчен кредит.
Настоящото становище е принципно и предвид липсата на фактическа обстановка, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Данъчно- осигурителен процесуален кодекс (ДОПК).

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на разпоредби от ЗМДТ

Изх. № 08-Т-1Дата: 12.04.2014 год. ЗМДТ, чл. 54, ал. 1; ЗМДТ, чл. 71аотносно: Прилагане на разпоредби от ЗМДТВ отговор на поставените въпроси относно прилагането на

КСО, чл.4, aл. 1, т. 9,КСО, чл.6, aл. 3

5_23-22-2690/15.11.2011г. КСО, чл.4, ал.1, т.9, чл.6, ал.3;Фактическа обстановка: Медицинско заведение е наело специализанти със сключени договори за придобиване на специалност по реда на чл. 181,

данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лице /ЗДДФЛ/ на получено възнаграждение по граждански договор от лице, регистрирано като едноличен търговец

3_1381/26.04.2012 г.ЗДДФЛ чл.10, ал.1ЗДДФЛ чл.29, ал.1ЗДДФЛ чл.26, ал.1Относно: данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лице /ЗДДФЛ/ на получено възнаграждение по граждански

НАРЕДБА Н-18, чл.6

. 26-Б-199Дата:25.01.2011 год. Наредба № Н-18, чл. 6; Приложение № 1, раздел ІІІб, т.1В отговор на искането за издаване на документ, изразено в писмото Ви,