ЗДДС, чл.100, aл. 1

2_821/24.06.2013г.
ЗДДС, чл. 100, ал.1 отЗДДС
Дружеството има за основна дейност консултантски услуги, счетоводна дейност, финансови проучвания и анализи, контрол на управлението и преводаческа дейност. Има назначено едно лице по трудов договор като счетоводител. „………..”е регистрирано по ЗДДС през юли 2012 г., на основание чл.100, ал.1 от ЗДДС.
Дружеството сключва рамков договор с италианско дружество за извършване на счетоводни услуги, работейки в информационната система на клиента /въвеждане на данни, контрол и проверка на данни, извличане на данни и съставяне на справки, подготовка на документи, контрол на управлението и изготвяне на управленски отчети/. В края на всеки месец „…………..”………… фактурира услугите и не начислява ДДС, на основание чл.21, ал.2 от ЗДДС и чл.86, ал.3 от с.з. Тъй като работи предимно с италианското дружество, резултата по справките декларации за съответните периоди е ДДС за възстановяване, във връзка с покупки на ток, телефон, интернет т.н., което от своя страна е свързано с множество проверки по ЗДДС.
Дружеството поставя следния въпрос:
1. Възможно ли е да премине от регистрация по чл.100, ал.1 от ЗДДС към регистрация по чл.97а, ал.2 от ЗДДС, за да няма право на ДК, на основание чл.70, ал.4 от с.з.?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следнотостановище:
Съгласно чл. 100, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл.96, ал.1, има право да се регистрира по този закон.
В чл.108, ал.1, т.1 от ЗДДС е посочено, че основание за дерегистрация по избор възниква за лице, регистрирано на основание чл.96, 97, чл. 98, ал. 3 или чл.100, ал.1 от ЗДДС, когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация.
Предвид разпоредбата на чл.108, ал.2 от ЗДДСрегистрираните лица по избор съгласно чл.100 от ЗДДС нямат право да прекратят регистрацията си на основание ал.1 на чл.108 от ЗДДС, по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията по ЗДДС.
Във връзка с гореизложеното считаме, че като регистрирано по ЗДДС лице по избор, на основание чл. 100, ал.1 от с.з., можете да прекратите регистрацията си по ЗДДС не по-рано от 24 месеца, считано от началото на календарната година, следваща годината на регистрацията Ви по ЗДДС, при наличие на условията, визирани в чл.108, ал.1 , т.1 от с.з.

Оценете статията

Вашият коментар