ЗДДС, чл.100,ЗДДС, чл.39

5_ 20-00-1094/20.08.2008 г.
ЗДДС, чл.100, чл.39
Във връзка с постъпило писмено запитване вх. №. по описа на Дирекция”ОУИ” – ……. Ви уведомяваме:
Описана фактическа обстановка:
Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация е лечебно заведение със сто процента държавна собственост към МЗ.
Въпроси:
1.Възможна ли е регистрация на болницата по ЗДДС ?
2. При регистрация по ЗДДС следва ли да се начислява ДДС върху продадените здравни услуги и по- конкретно при фактуриране на изработените „клинични пътеки” пред РЗОК?
Отговор на въпрос № 1
Всяко данъчно задълженото лице има възможността да се регистрира по избор на основание чл.100 от ЗДДС. Съгласно чл.100 ЗДДС имате две възможности за регистрация по избор :
1. В разпоредбата на ал.1, чл.100 от закона е уточнено, че всяко данъчна задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС, има право да се регистрира по ЗДДС по общия ред. От определението на чл.3, ал.1 ЗДДС следва, че данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение отцелите и резултатите от нея. В чл.3 ЗДДС е пояснено понятието независима икономическа дейност и е уточнен обхвата на лицата, които са данъчно задължени по смисъла на ЗДДС.
2. Съгласно ал.2 на чл.100 ЗДДС е възможно всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за които не са налице условията за задължителна регистрация по чл.99, ал.1 ЗДДС да се регистрират по този закон за вътреобщностно придобиване. В чл.4 ЗДДС е дефинирано понятието данъчно незадължено лице- юридическо лице, което не е данъчно задължено по смисъла на чл.3 ЗДДС и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки. Те имат възможност да се регистрират за вътреобщностни придобивания, като при регистрацията за вътреобщностни придобивания не се ползва право на приспадане на данъчен кредит, а единствено получателя по вътреобщностни придобивания е лице платец на данъка по осъществените вътреобщностни придобивания съгласно чл.84 ЗДДС.
Съгласно чл.99, ал.6 от ЗДДС, лице, което е регистрирано на основание чл.99 и за което възникват основанията за задължителна регистрация или регистрация по избор се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.
След регистрацията по ЗДДСза задълженото лице възниква задължение да начислява ДДС по осъществените от негооблагаеми доставки и същевременно да ползва данъчен кредит по доставките, по коитое получател. Лицето е длъжно да осъществява и всички действия определени в ЗДДС- да издава съответните данъчни документи, да подава справки –декларации и дневници и др.
Отговор на въпрос № 2
В Наредба № 40 от 24 ноември 2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК /съгласно чл.45, ал.2 от ЗЗО/ в Допълнителни разпоредби § 1е дадено определението на „ клинична пътека” – система от изисквания и указания за поведението на различните видове медицински специалисти при диагностични и лечебни процедури на пациенти с определени заболявания , изискващи хоспитализация в лечебни заведения със стационар.
Предвид това, че клиничната пътека касае предоставянето на здравна услуга, която се извършва от специализирана болница, представляваща лечебно заведение по смисъла на чл.9 от Закона за лечебните заведения, следва че е налице доставка попадаща в хипотезата на чл.39, ал.1 ЗДДСи е предмет на освободена доставка, за която съгласно чл.86, ал.3 от ЗДДС не се начислява данък.
За повече информация Ви изпращаме становище на НАП №35-00-1 от 21.03.2007г.
Приложение: съгласно текста

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и предоставяне на данни с декларация обр. 1 по Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Изх. № 26-Л-24Дата: 09.03.2020 год. ЗДДФЛ, чл. 73, ал. 6 ОТНОСНО: Попълване на справката по чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите

данъчен амортизируем актив по ЗКПО.

Изх. №24-34-577Дата:19. 02. 2008 г.Относно: данъчен амортизируем актив по ЗКПО.По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-577/ 04.07.2007 г. по описа нана Националната агенция за

прилагане на чл. 15 от ЗДДС

1_90/18.06.2010относно: прилагане на чл. 15 от ЗДДС По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” – ………..изразяваме следното становище: Изложена е следната фактическа обстановка: Регистрирано