НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,ЗБДОО, чл.8, aл. 1, т. 2,КСО, чл.6, aл. 7,КСО, чл.6, aл. 8

5_ 20-00-128/25.04.2012г.
НООСЛБГРЧМЛ, чл.1, ал.1;
КСО, чл.6, ал.7 и ал. 8;
ЗБДОО за 2011 г., чл.8, ал.1, т.2;
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Лице упражнява патентна дейност и за 2011г. има положителен финансов резултат над 7 000,00 лева. През 2010г. лицето е реализирало отрицателенфинансов резултат(загуба) .
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Как се определя осигурителния доход върху който се внасят осигурителни вноски за 2011г.?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към нея нормативна уредба, изразявам следното становище:
Редът за осигуряване на самоосигуряващите се лица е регламентиран в КСО и НООСЛБГРЧМЛ.
На основание чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ, задължението заосигуряване за самоосигуряващите се лица – еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физическилица – членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители,лица, упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Съгласно чл.6, ал.7 от КСО, осигурителните вноски засамоосигуряващите се лица са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
На основание чл.6, ал.8 от КСО, окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.
С чл.8, ал.1, т.2 от ЗБДОО за 2011г. се определят следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г. за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
Видно от цитираните разпоредби, задължението за осигуряване се обуславя от извършването на трудова дейност, независимо от реализирания финансов резултат.
За 2011 година дължите авансови осигурителни вноски върхумесечен осигурителен доход не по-малък от 420,00 лева. На основание чл.6, ал.8 от КСО следва да определите окончателен размер на месечния осигурителен доход в зависимост от дохода, деклариран в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 година.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка /и представени документи/. В случаите, когато в производство, възложено по ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

данъчната група, в която следва да регистрирате продажбите чрез ФУ, когато действате като туроператор или като туристически агент и относно описаната отчетност, Ви предоставяме Становище № 24-00-3

02_2831-1/03.12.2008 Наредба № Н-18ЗДДС, чл.118, ал.1Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-……,в което сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството, което представлявате не е регистрирано по Закона за данък

запитване от Адвокатско дружество …….” в качеството им на консултант на техни клиенти, собстевеници на части от сграда, построена върху общински недвижим имот Ви уведомявам следното:

Телефон: (02) 9859 3759Факс: (02) 987 7046 5.Изх. № 53-00-95/19.03.2009г. ДОПКчл. 17, ал.1;чл.чл. 85относно: запитванеот Адвокатско дружество „…….” в качеството им на консултантна техни клиенти,собстевеници

Разпоредбите на чл.114 и чл.121 от ЗДДС

        Запитването е свързано с прилагането на разпоредбите на чл.121 и чл.114 от ЗДДС и възможността поради големия обем на издавани фактури на хартия, същите

Данъчно облагане и задължително осигуряване на едноличен търговец – регистриран земеделски производител, за доходите му от непреработена растителна продукция, получена от обработваема площ, извън таз

КСО – чл. 6, ал. 9, §1, т. 1 от ДР;ЗДДФЛ – чл. 13, ал. 3, §1, т. 21 от ДРОТНОСНО:Данъчно облагане и задължително осигуряване

Данъчно третиране на доходи от прехвърляне

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доходи от прехвърлянена предприятие на едноличен търговецУВАЖАЕМИ Г-Н ……………………,В отговор на направено от Вас запитване до ТД на НАП , препратено

way way