ЗДДС, чл.101,ДОПК, чл.83, aл. 4

5Изх. №53-00-605 /09.09.2010 г.
Чл. 101 от ЗДДС
Чл. 83, ал.4 от ДОПК
.
Относно отказ от регистрация по ЗДДС на ,….” ЕООД.
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
,, Х” ЕООД е регистрирано през 2010 г. След подаване на заявление за регистрация по ЗДДС по реда на чл.100, ал.1 от закона е получен отказ за регистрация, тъй като ,,Х 1”ООД има задължения по ЗДДС в размер на 236 760.68 лв. Госпожа …….. е заличена като управител на ,,Х 1” ООД с Решение №3 на СГС от 14.02.2005 г. Като такъв е вписан г-н ……., Турция, който ще управлява и представлява дружеството.
В отговор на молба от г-жадо ТД на НАП –…… след извършена проверка е установено, че заличаването на г-жа …. като управител на ,,Х 1” ООД е отразено в информационните масиви на НАП, както и, че по нейното имеи ЕГН- няма задължения, тъй като същите се водят по БУЛСТАТ-а на ,,Х 1” ООД.
Предвид недостатъчно изяснената фактическа обстановка (липса на: отказа от регистрация по ЗДДСна ,,Х” ЕООД, ревизионния акт с който са определени задълженията по ЗДДС на ,,Х 1” ООД и др.) и съотносиматанормативна уредба изразявам следното принципно становище:
Регистрацията по ЗДДС е неразделна част от регистрацията по ДОПК. Член 101 от ЗДДС регламентира процедурата по регистрация. Същата започва, когато лицето, което е длъжно или има право да се регистрира, подаде в компетентната териториална дирекция на НАП заявление за регистрация по образец утвърден в ППЗДДС. Съгласно разпоредбата на чл.101, ал.6 от ЗДДС, в 7-дневен срок от постъпването на заявлението, органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация. В случай, че органът по приходите е изискал обезпечението по чл.176а, срокът за извършване на проверката е 30 дни от подаване на заявлението за регистрация. В срок 7 дни от приключване на проверката, органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши регистрацията (чл.101, ал.7 от ЗДДС).
На основание разпоредбата на чл.83, ал. 4 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, актовете и отказите за регистрацияили дерегистрация (прекратяване на регистрацията) в специалните регистри се обжалватпо реда, предвиден за обжалване на ревизионните актове.