ЗДДС, чл.111а, aл. 2,ЗДДС, чл.21, aл. 4, т. 1

Изх. № 53-00-223
04.11. 2015 г.
чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС
чл. 111а, ал. 2 от ЗДДС
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице – гръцки гражданин, собственик на недвижим имот в Гърция възнамерява да сключи договор за наем с юридическо лице, регистрирано в България. Последното ще преотдава имота в Гърция на физически и юридически лица.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
Следва ли юридическото лице да начислява ДДС при преотдаването на имота в Гърция, как следва да документира доставките и следва ли да се регистрира за целите на ДДС в Гърция?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Облагаема доставка, по смисъла на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от закона, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Мястото на изпълнение при доставка на услуга, съгласно разпоредбата на
чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:
а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;
в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.
От изложеното е видно, че мястото на изпълнение на доставката – отдаване под наем на недвижим имот е на територията на Гърция, когато имотът се намира в Гърция.
В този случай, на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Съгласно чл. 25, ал. 6, т. 2 от закона на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4 възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
Съгласно разпоредбата на чл. 111а, ал. 2 от ЗДДС документирането на доставки с място на изпълнение на територията на друга държава членка се извършва по реда на глава единадесета – „Документиране на доставките“, когато данъкът за доставката е изискуем от получателя и доставчикът е лице, за което са изпълнени едновременно следните условия:
1. лицето е установило независимата си икономическа дейност на територията на страната или има постоянен обект на територията на страната, от който е извършена доставката, или при липса на такова установяване или такъв обект – има постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната;
2. лицето не е установено в държавата членка, на чиято територия е мястото на изпълнение на доставката, или неговият постоянен обект в тази държава членка не взема участие в доставката.
Предвид изложеното, ако съгласно гръцкото законодателство, данъкът за доставката по отдаване под наем е изискуем от получателя и българското дружество не е установено на територията на Гърция, съгласно същото законодателство, то дружеството следва да издава документ по реда на чл. 113, ал. 1 от ЗДДС – фактура, в която следва да посочи основание за неначисляване на данъка – чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС.
В противен случай доставката не следва да се документира по реда на глава единадесета – „Документиране на доставките“ от ЗДДС.
Задължението за регистрация за целите на ДДС в Гърция следва да се съобрази със съответното законодателство в Гърция, за прилагането на което следва да се обърнете към компетентната за това гръцка данъчна администрация.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗКПО, чл.195

5_760/14.07.2008 ЗКПО, чл. 195Уважаеми господин …………….,Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП, Дирекция „ОУИ” гр. …………, изразявам следното становище:В писменото си

възстановяване на внесени осигурителни вноски за лице, гражданин на Република Турция, работило по трудови правооношения в България

2_2657/ 23.11.2009 г.КСО чл.4, ал.1, т.1ЗЗО чл.34, ал.1, т.2ОТНОСНО: възстановяване на внесени осигурителни вноски за лице, гражданин на Република Турция,работило по трудови правооношения в България

Изпълнение на текста на чл.136 т.1 от ДОПК

Изх Относно: Изпълнение на текста на чл.136 т.1 от ДОПКУВАЖАЕМИГОСПОДА,В отговор на направеното запитване,вх.№96-00-180/29.03.2007г.при Дирекцията и приложени към него документи изразяваме следното становище:Съгласно чл.135 и