прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-00-222/23.04.2013 г.
ЗДДС,
чл.41, т.1, б. „а”
чл.69, ал.1
чл.70, ал.1, т.1
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ….. е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-00-222/21.02.2013 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
Фактическата обстановка, изложена в запитването, е следната:
… ЕООД е регистриран по ЗДДС и извършва доставки на услуги по оперативна програма … към Агенцията по заетостта. При осъществяването на дейността си, дружеството закупува учебници и учебни помагала, които предоставя на лицата, които се обучават по програмата.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следния въпрос:
Налице ли е правото на приспадане на данъчен кредит за … ЕООД по отношение на закупените учебници и учебни помагала?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.41, т.1, б. „а” от ЗДДС, освободена доставка е  предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности, предоставяни от   детски градини, училища или обслужващите ги звена по Закона за народната просвета, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции.
Предвид гореизложеното, доставките на услуги, които са свързани с обучение за придобиване на ключови компетентности могат да се квалифицират като освободени, ако са изпълнени специалните условия, регламентирани в чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС.
По отношение на правото на приспадане на данъчен кредит, следва да се има предвид следното:
Съгласно чл.69, ал.1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне:
1. данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави;
2. начисления данък при внос на стоки по чл.56 и 57;
3. изискуемия от него данък като платец по глава осма.
По смисъла на чл.70, ал.1, т.1 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл.69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта.
С оглед гореизложеното, … ЕООД няма право на данъчен кредит за закупените учебници и учебни помагала, в случай, че предоставяните услуги попадат в обхвата на услугите по чл.41, т.1, б.”а” от ЗДДС.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка и представени документи. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл.17, ал.3 от ДОПК.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

задължително здравно осигуряване в Република България на граждани на държави, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), получили разрешение за пребиваване и работа в Република България тип Синя ка

.№ 24-39-26Дата:20.03.2018 год. ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 3; ЗЗО, чл. 34, ал. 1, т. 2; ЗЧРБ, чл. 23; ЗЧРБ, чл. 33к, ал. 1;

Завеждане на счетоводна отчетност и подаване на годишна данъчна декларация за деклариране на данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък и определяне на приложимото законодателств

Изх. № 24-32-202……………..Дата: .…………… .2008 г.Относно: Завеждане на счетоводна отчетност и подаване на годишна данъчна декларация за деклариране на данъчния финансов резултат и дължимия годишен

Основанията, вида за осигуряване и размера на осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица за периода от 1986 г. до 2006 г.

2_575/28.02.2007 г.КСО – чл.6, ал.1ОТНОСНО: Основанията, вида за осигуряване и размера на осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица за периода от 1986 г. до 2006

Задълженията, които поражда прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец по реда на чл. 15 от ТЗ

Изх. № 24-34 -426Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Задълженията, които поражда прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец по реда на чл. 15 от ТЗВ отговор

Eczanem