ЗДДС, чл.111,ППЗДДС, чл.3, aл. 1

2_334/03.05.2016г.
ЗДДС, чл.111
ППЗДДС, чл.3, ал.1
„Общински пазари –….“ ЕООД е регистрирано по ЗДДС дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Община …… Дружеството ще бъде прекратено и ще бъде открито производство по ликвидация. Дейността муще бъде включена в предмета на дейност на съществуващо общинско предприятие – „……..“, създадено по реда на чл.52 от ЗОС, което е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги финансирани от общинския бюджет и е второстепенен разпоредител с бюджет.
Имуществото на прекратеното дружество ще бъде предоставено безвъзмездно на общинското предприятие и активите ще се използват за извършване надоставки, за които ще е налице право на приспадане на данъчен кредит. Посочвате, че предложението е на основание чл.268, ал.2 от ТЗ Общинския съвет да даде съгласие ликвидаторът да предаде имуществото на Общината, респективно на общинското предприятие, преди окончателното приключване на производството по ликвидация.
При прекратяване на „Общински пазари – ….“ ЕООД за дружеството възниква основание за задължителна дерегистрация по ЗДДС на основание чл.107, т.4, б.“а“ от ЗДДС.
Въпросът Ви по същество е следва ли да се начислява данък на основание чл.111, ал.1 от ЗДДС за наличните стоки и/или услуги, които са активи по смисъла на ЗСч или активи по ЗКПО, за които е ползван изцяло или частично данъчен кредит в случай, че Общинския
съвет приеме решение за прекратяване на „Общински пазари – …..“ ЕООД, а Община …..- регистрирано по ЗДДС лице, респективно съществуващото общинско предприятие „…..“ е правоприемник на прекратеното дружество, което ще използва придобитите активи отново за доставки с право на пълен данъчен кредит?
На основание изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следнотостановище:
Съгласно чл. 107, т. 4, б. “а“ от ЗДДС прекратяване на юридическо лице – търговец, със или без ликвидация е основание за задължителна дерегистрация. В този случай лицето следва да подаде заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от прекратяването. Съгласно чл. 109, ал. 6 от ЗДДС за дата на дерегистрацията се смята датата на възникване на съответното обстоятелство по чл. 107 от същия закон – в случая – датата на прекратяване на общинското дружеството.
По силата на чл. 111, ал.1 от ЗДДС към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са:
– активи по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч), или
– активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по смисъла на ЗСч.
На основание чл.111, ал.2, т.3 и т.4 от ЗДДС, правилото по ал.1 няма да се приложи, при преобразуване на регистрирано юридическо лице, ако новообразуваното или правоприемащото лице е регистрирано по този закон или се регистрира по реда и в срока по чл. 132 – само за наличните стоки към датата на регистрация, както и за наличните активи – публична държавна или публична общинска собственост.
В конкретния случай не е налице преобразуване на търговско дружество и хипотезата на чл.111, ал.2, т.3 от ЗДДС не е приложима, тъй като от изложената фактическа обстановка се установява, че дружеството ще бъде прекратено, а имуществото му ще се предостави на Общинатапо реда на 268, ал.2 от ТЗ в производството по ликвидация.
Предвид гореизложеното, към датата на дерегистрацията за общинското дружество ще възникне основание за начисляване на данък за активите, които попадат в приложното поле на чл. 111 от ЗДДС. На основание чл. 27, ал. 5 от ЗДДС данъчната основа на доставка на стоки и/или услуги по чл. 111, определена към началото на месеца, в който е прекратена регистрацията на лицето, е данъчната основа при придобиването или себестойността на стоката, а в случаите на внос – на данъчната основа при вноса или на направените преки разходи за придобиване на услугата, намалена с разходи за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоката или услугата. Когато данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена. Данъкът се включва в резултата за последния данъчен период и се внася в срока за подаване на справка-декларацията за този данъчен период, като декларирането се извършва по общия ред на ЗДДС. На основание чл. 77, ал. 4 от ППЗДДС заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец – приложение № 9 от правилника.
По отношение на безвъзмездното предоставяне на имуществото от Община ….. на съществуващото общинско предприятие следва да се има предвид следното:
Съгласно чл.52 от ЗОС общинското предприятие еспециализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. То не е самостоятелен правен субект и е второстепенен разпоредител с бюджет.
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ППЗДДС доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка.
Предвид изложеното и на основание на цитираната разпоредба, предоставянето за управление на активите от Общината на съществуващото общинско предприятие, които са получени в производството по ликвидациянапрекратеното дружество „……“ ЕООД е извън обхвата на ЗДДС, поради което за това предоставяне данък върху добавената стойност не се дължи.

Оценете статията

Вашият коментар