данъчния режим на доставката. С молба по делото длъжникът е избрал доставката да бъде облагаема.

2_345-1/02.04.15г.
ЗДДС, чл.131
ППЗДДС чл.83
На основание издаден изпълнителен лист е образувано изпълнително дело. В законоустановения срок е насрочена публична продан на недвижим имот, собственост на длъжника, представляващ офис в сграда, за който е приложима разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС. Предвид, че длъжникът е бил регистрирано по ЗДДС лице на основание чл. 83, ал.5 от ППЗДДС, същият е поканен да упражни правото си на избор по чл.45, ал.7 от закона относно данъчния режим на доставката. С молба по делото длъжникът е избрал доставката да бъде облагаема.
След проведени няколко поредни публични продажби, обявени като нестанали, поради липса на наддавачи, предстои да бъде насрочена нова публична продан по искане на взискател. Направена е проверка в ТД на НАП по партидата на длъжника, при която е установено, че лицето е с прекратена регистрация по ЗДДС.
Въпросът, който поставяте е следва или не при евентуално успешно реализирана публична продан на имота частния съдебен изпълнител да преведе дължимия ДДС на НАП, като се има предвид обстоятелството, че в хода на изпълнителното производство длъжникът е направил волеизявление доставката да бъде облагаема.
На основание изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпросизразявам следното принципно становище:
В чл.131 от ЗДДС и чл.83 и следващи от ППЗДДС е уреден специфичен случай на доставка на стоки или услуги при публична продан по ДОПК или по ГПК или продажба по Закона за особените залози, който предвижда документирането и превеждането на дължимият данък по продажбата в полза на ТД на НАП да се извършва от съдебния изпълнител.
Този режим е приложим единствено в случаите, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по ЗДДС лице. Освен това е необходимо да се има предвид, че на облагане с ДДСподлежат само продажбите на стоки или имоти, които биха били предмет на облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от същия закон в случаите на обикновена продажба.
При определянето на момента, към който длъжникът следва да бъде регистриран по ЗДДС при публична продан, следва да се има предвид следното:
Публичната продан на недвижим имот или движими вещи е един от способите за принудително изпълнение, извършващо се чрез съвкупност от актове. Фактическият състав на публичната продан завършва с окончателното възлагане на имота или движимата вещ. Възлагането на имота има вещноправно действие, т.е. правото на собственост чрез възлагане по реда на чл.496, ал.2 от ГПК се придобива от деня на влизане в сила на постановлението за възлагане. От този момент купувачът придобива всички права, които длъжникът е имал върху имота. Правата, които трети лица са придобили върху имота, не могат да бъдат противопоставени на купувача, ако тези права не могат да се противопоставят на взискателите. В този смисъл, следва да се приеме, че изискването на регистрация по ЗДДС на длъжника следва да е налице на датата на данъчното събитие т.е. към датата на влизане в сила на постановлението за възлагане.
Предвид гореизложеното в случай, че към датата на влизане в сила на постановлението за възлагане на имота, предмет на новата публична продан, длъжникът – собственик на имота е лице с прекратена регистрация по ЗДДС, независимо, че същият е упражнил правото си на избор по чл.45, ал.7 от ЗДДС доставката да бъде облагаема, за продажбата данък не се дължи и за съдебния изпълнител отпадат задълженията предвидени в чл. 131 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар