ЗДДС, чл.113, aл. 4,НАРЕДБА Н-18, чл.32, aл. 2

Изх. № 24-33-332
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-332 г.,Ви уведомява следното:
Регистрирането и отчитането на продажбите чрез фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ) се извършва по ред, определен с Наредба № Н-18 на министъра на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн. ДВ. бр. 106/2006 г., изм. ДВ. бр.7/2007 г., бр.79/2007 г.).
Съгласно чл. З, ал. 2 от Наредба № Н-18/2006 г. лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените по банков път.
Разпоредбата на чл. 32, ал.2 от Наредба № Н-18/2006 г. регламентира издаването на обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки. В този случай към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени фискални касови бележки за получените плащания по фактурата.
Независимо, че фактурата съдържа данни за повече от една извършени покупки, за всяка от които има отделна фискална касова бележка, издаването на такава фактура се извършва по редът и сроковете по чл. 113 от ЗДЦС. Разпоредбата на чл. 113, ал. 4 от ЗДДС определя сроковете за издаване на фактури, като въвежда изискването фактурата да се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането. Съгласно чл. 25, ал.2 от ЗДЦС, данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.
Едно от изключенията от това правило е разпоредбата на чл. 25, ал.4 от ЗДДС при доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, с изключение на доставките по чл. 6, ал. 2, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. В случай, че лицата са сключили договор за периодично доставяне на горива, за което е уговорено плащането да става на определена дата след доставянето им, следва да се приеме, че тези доставки са с периодично изпълнение, като всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо. Предвид изложеното данъчно задълженото лице – доставчик следва да издаде фактура за извършената от него доставка на стока – горива не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, т.е. на датата на която е уговорено плащането.
//

Оценете статията

Вашият коментар