Основание за издаване на кредитно известие по ЗДДС Уважаеми/а господине/госпожо,

Изх. № 24-33-333……………..
Дата: .…………… .2008 г.
относно: Основание за издаване на кредитно известие по ЗДДС Уважаеми/а господине/госпожо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-333/13.07.2007 г. и на основание чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП,Ви уведомява следното:
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното ни Запитване, данъчно задължено лице, регистрирано по материалния закон, през 2006 година е издал фактури за извършени доставки на услуги към клиент в Румъния. Чуждестранното лице не е осчетоводило получените фактури в счетоводството си. Българското данъчно задължено лице се интересува дали може да издаде кредитни известия към вече издадените през 2006 година фактури, и да издаде нови такива за същите доставки.
Съгласно чл.1 13, ал.1 от новия ЗДДС, всяко данъчно задължено лице – доставчик, с длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.1 17.
Основанията за издаване на известия към вече издадени данъчни документи -фактури са посочени в разпоредбите на чл.1 15 от новия ЗДДС. Доставчикът е длъжен да издаде известие към фактура в следните случаи:
При изменение на данъчната основа на доставка за която е издадена фактура; или При разваляне на доставка за която е издадена фактура.
В тези случаи известието се издава не по – късно от 5 дни от възникване на съответното обстоятелство, като реквизитите, които следва да съдържа известието са следните:
-номера и датата на фактурата, към която е издадено известието;
-основанието за издаване на известието.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОРНА НАП:

Оценете статията

Вашият коментар