ЗДДС, чл.113

Изх. № 24-30-9
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с писмено запитване на „…………..“ АД до Дирекция „ОУИ“ – гр…………………., препратено по компетентност в ЦУ на НАП (вх.№ 24-30-9/……………..2007 г.), изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС „всяко данъчно задължено лице – доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл. 117“.
Императивната разпоредба на чл.113, ал.4 от ЗДДС въвежда изискването фактурата да се издава задължително не по-късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а в случаите на авансово плащане – не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането.
Задължението за издаване на фактура в случаите на авансово плащане е обвързано с начисляването на данъкът, който е изискуем при получаване на плащането в хипотезата по чл.25, ал.б от ЗДДС.
В този аспект, в зависимост от конкретното споразумение между страните, за
документирането на доставките е необходимо да се определи датата на възникване на данъчното събитие, съобразно правилата по чл.25, ал.2-4 от ЗДДС. Данъчното третиране на визираните в запитването сделки се обуславя от еднозначното определяне на датата на възникване на данъчно събитие и изискуемост на данъка, като заплащането за доставката, когато се извършва след настъпването на данъчното събитие по същата, не променя задължителния срок за издаване на фактура за доставката (чл.113, ал.4 от ЗДДС).
Тъй като, в конкретното запитване на „…………….“ АД не се съдържат достатъчно данни за договорните правоотношения на дружеството с неговите клиенти, то следва да се имат предвид следните възможни хипотези, касаещи възникването на данъчно събитие или изискуемост на данъка, а именно:
1.В общия случай, при прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно
право върху стока, данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността
върху стоката е прехвърлена (чл.25, ал.2 от ЗДДС);
2.В случаите по чл.6, ал.2, т.2 от ЗДДС, когато за доставка се смята и фактическото
предоставяне на стока по договор, в който е предвидено прехвърляне на правото на
собственоствърхустокатаподотлагателноусловиеилисрок,данъчнотосъбитие
възниква на датата на фактическото предоставяне на стоката (чл.25, ал.З, т.1от
ЗДДС);
3.Когато е налице доставка с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение
(с изключение на доставките по чл.6, ал.2 от ЗДДС), всеки период или етап, за който е
уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за нея възниква на
датата, на която плащането е станало дължимо (чл.25, ал.4 от ЗДДС);
4.Когато, преди да е възникнало данъчно събитие в описаните случаите по т. 1-3,
ноеналицеплащанеподоставката,данъкътставаизискуемприполучаванена
плащането (чл.25, ал.6 от ЗДДС).
//

Оценете статията

Вашият коментар