ЗДДС, чл.116, aл. 1,ЗДДС, чл.116, aл. 4

5-23-22-1944/11.12.2015 г.
ДДС, ЧЛ.116, АЛ.1 И АЛ.4
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило писмено запитване, във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Поради допусната техническа грешка при изпращане на фактура към клиент на дружеството във фактурата, издадена от „П..” ООДне е начислен данък добавена стойност (ДДС). Дружеството е обработило и декларирало същата фактура с начислено ДДС в дневника за продажби. В резултат на получените несъответствия клиента не е упражнил право на данъчен кредит по предоставената вярна и оригинална фактура, а настоява за кредитно известие към нея.
Във връзка с изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
По какъв начин следва да се отстранят допуснатите несъответствия при издаване на фактурата?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 116, ал. 1 от ЗДДС погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен (чл. 116, ал.2 от ЗДДС).
Редът за анулирането на фактури, които са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, е регламентиран с чл. 116, ал. 4 от ЗДДС. Тази норма предвижда съставяне на протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя.
Предвид гореизложеното, считам, че в случая е налице хипотезата на чл.116, ал.1 във вр. с ал.2 от ЗДДС. Поради това дружеството следва да издаде нова фактура с начислен данък, а отчитането на анулирания документ от доставчика и получателя следва да се извърши по определения в Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС) ред. Съгласно приложение № 12 към ППЗДДС, когато се анулира документ (фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла “PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва и в дневника за покупки на получателя във файл “POКUPKI.ТХТ“ на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »