fbpx

ЗДДС, чл.116,ЗДДС, чл.126

2_ 1190/02.10.2014г.

чл. 116 от ЗДДС и чл. 126 от с.з.
При извършен преглед на получените от дружеството фактури за покупки е констатирано, че в дневниците за покупки и СД за съответните данъчни периоди през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. са отразени фактури от доставчик, който при попълването на фактурите е сгрешил една цифра от ЕИК и съответно номера по ДДС на =====ООД.
Поставен е следният въпрос:
1.Правилно ли е такаиздадените фактури да бъдат анулирани от доставчика с протокол по чл.116 от ЗДДС и на тяхно място да бъдат издадени нови фактури с правилните данни на дружеството и съответно анулираните и новоиздадените фактури да бъдат отразени в текущия данъчен период?
2.Предвид, че няма промяна на задълженията по ЗДДС за съответните минали периоди през които са отразени упоменатите фактури, както и няма да има промяна в резултата за съответния период, през който ще се извърши корекцията, с отразяване на анулираните и новоиздадените фактури – следва ли двете дружества /получател и доставчик/ да уведомят компетентната дирекция на НАП по реда на чл.126 от ЗДДС?
Във връзка с изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното становище:
Съгласно чл.116, ал.1 от ЗДДС погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови. В ал.4 е посочено, че когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона /ал.5 на чл.116 от ЗДДС/.
Предвид Приложение №12 на ППЗДДС когато се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла “PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл “POКUPKI.ТХТ“ на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
От запитването не става ясно извършвани ли са ревизионни производства на доставчика или получателя, във връзка с издадените фактури.
Независимо, че в ЗДДС не са въведени срокове за анулиране на документи, видно от писма на изпълнителния директор на ЦУ на НАП с №№24-00-12/23.06.2008 г., 24-33-86 от 24.06.2009 г., както и от становище с №20-00-134/21.06.2013 г., крайният срок до който това би следвало да се признае за допустимо е издаването на ревизионния акт, като анулирането следва да бъде сведено до знанието на органа по приходите, компетентен да издаде ревизионния акт.
Считам, че в случая не следва да бъде приложен реда по чл.126, ал.3, т.2 от ЗДДС за писмено уведомяване на органа по приходите, тъй като не е налице неправилно отразяване на документ в отчетните регистри, а документ, в който е допусната техническа грешка.
Независимо от горното следва да имате предвид и Указание с Изх. № 91-00-288/26.09.2008 г. на изпълнителния директор на ЦУ на НАП, съгласно което при установяване на липса на задължителен реквизит върху данъчния документ в конкретно производство по ДОПК, органът по приходите, следва да извърши задълбочено изследване на фактическата обстановка, съобразяване на принципите за предимство на съдържание пред формата, вярно и честно отразяване и документална обоснованост, в резултат на което да направи правилна преценка дали въпросните фактури отговарят на изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top