ЗДДС, чл.118, aл. 1,НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 3,НАРЕДБА Н-18, чл.3,НАРЕДБА Н-18, чл.25, aл. 1, т. 1

5_ 20-00-167/10.07.2012 г.
Чл. 118, ал.1 от ЗДДС
Чл. 3 и чл. 25, ал.1, т.1 и ал.3 на Наредба № Н -18/2006г. от МФ
Фактическа обстановка:
Лекар по дентална медицина упражнява дейността си като едноличен търговец в няколко отделни кабинета. Практиката в различните кабинети се извършва по график само от лекаря.
Поставен въпрос:
1. Налага ли се лекар,регистриран като ЕТ и практикуващ по график в различни кабинети да регистрира фискални устройства (ФУ) за всеки кабинет?
2. Налага ли се търговско дружество – ЕООД, регистрирано като лечебно заведение, да въведе ФУ във всеки лекарски кабинет?
По първи въпрос
Съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.
Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с Националната агенция за приходите (НАП) са определени с Наредба № Н-18 на МФ.
Съгласно чл. 3, ал. 1 всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път или чрез наличен паричен превод, извършен чрез дружество, лицензирано да извършва дейност по налични парични преводи по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
По силата на чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18/2006 г. на МФ, независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 във връзка с всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането е по банков път или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.
Тъй като предоставянето на зъболекарските услуги се осъществява от едно лице в различни кабинети, които функционират в различно работно време, те могат да бъдат регистрирани и отчитани чрез едно преносимо ФУ.
По втори въпрос
На основание чл.25, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г. на МФ фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането и сепредоставя на клиента, а същия е задължен да я съхранява до напускане на обекта.
От посочената разпоредба следва, че броя на ФУ не се определя от броя на обектите на дружеството, а от обособените места за извършване на плащането.
В лечебното заведение дружеството може да регистрира и отчита оборотите от различните лекарски кабинети, както чрез едно ФУ монтирано на обособено място за извършване на плащания, така и чрез няколко – например във всеки кабинет.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

общата система на данъка върху добавената стойност /Обн. L OB. Бр.77 от 23 март 2011г./, който е задължителен и се прилага във всички държави членки на Общността. Съгласно чл.18, пар.1 от Регламента,

1795/19.12.2012Чл.22 ЗДДСВ писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ………… с вх. № ………..г. сте изложили следната фактическа обстановка:На 02.03.2012г. „Е” ЕООД

Данъчно третиране на сумите за дневни командировъчни пари. Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по извънтрудови правоотношения на чуждестранно физическо лице за извършена услуг

Изх. №………………..ОТНОСНО:Данъчно третиране на сумите за дневни командировъчни пари. Дължими осигурителни вноски при изплащане на възнаграждение по извънтрудови правоотношения на чуждестранно физическо лице за извършена

Изх. №20-00-197

Изх. №20-00-19705.05.2021 г. ЗКПО – чл.195, ал.1ЗДДС – чл.21, ал.2ЗДДС- чл.86, ал.3 В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” e препратено Ваше писмено запитване, прието с

ЗДДФЛ, чл.44, aл. 4,ЗДДФЛ, чл.45, aл. 4

Изх. № 24-30-4Дата:15.04.2011 год. ЗДДФЛ, чл. 44, ал. 4; ЗДДФЛ, чл. 45, ал. 4. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Писмо с Изх. № 20-00-314; 21.08.2019 г.;

Изх. № 20-00-31421.08.2019 г. В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №20-00-314/01.08.2019 г., във връзка с прилагането разпоредбите

vega