fbpx

ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ЗДДС, чл.66, aл. 1, т. 1

В Дирекция ”ОДОП” –
постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-171/ 15.04.2014 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството ще продава стока на купувач, с данъчна регистрация в Литва и с ДДС номер в същата държава. Получател ще е фирма, с данъчна регистрация в България и с ДДС номер в България. Движението на стоката ще бъде от дружеството-продавач към фирмата с регистрация по ДДС в България.
Поставен е въпросът, дали да се начислява или да не се начислява ДДС във фактурата за продажбата по тази сделка.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос изразяваме следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл.12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Предвид гореизложеното и доколкото предмет на доставката във Вашия казус е стока, следва да се определи мястото на изпълнение на доставката във връзка с определяне на третирането й по ЗДДС.
Съгласно чл.17, ал.2 от ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
В този смисъл, доставката е с място на изпълнение на територията на страната, тъй като стоката се транспортира от едно място на територията на страната до друго – отново в страната.
Независимо, че купувач е фирма с ДДС номер в държава-членка, за Вас възниква задължение за прилагане на ставката от 20 % съгласно чл.66, ал.1, т.1 от ЗДДС. ЗДДС предвижда прилагане на нулева ставка само при изпълнението на определени условия, основното от които е стоката да напусне България – чл.7 от ЗДДС – ВОД или чл.28 от ЗДДС – „износ“. В конкретния случай това не е изпълнено, поради което доставката е облагаема и възниква задължение за начисляване на данък.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

общата система на данъка върху добавената стойност – чл.148, б. е” във връзка с б. д” от същата, предвиждащ (в глава седем Освобождавания, свързани с международен транспорт”) доставката на въздухоп

Изх. №53-04-6607.04. 2017 г.чл. 31, т.7 от ЗДДС чл. 115, ал. 6 от ЗДДСФактическата обстановка, изложена в запитването е следната:Дружеството има сключен договор за финансов лизинг с българското лизингово дружество за придобиване на въздухоплавателно средство – самолет, регистриран в българския регистър на въздухоплавателните средства, воден от Гражданска въздухоплавателна администрация (ГВА). Дружеството няма качеството на авиационен

прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Изх. № 53-02-208/19.05.2012 г.ЗДДС, ДОПК,чл.21, ал.2 чл.17, ал.3чл.21, ал.4, т.1чл.86, ал.3В дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” ….е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 53-02-208/ 2012 г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Фактическа обстановка, изложена в запитването, е следната: „…” ЕООД е българско търговско дружество, което

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

20-00-102/17.06.2013 г.чл. 10 от ЗКПОВ дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-102/27.03.2013 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната: „АБ” ООД е лицензиран застрахователен брокер съгласно решение от 22.01.2013 г. и предстои вписване в регистъра

данъчно третиране на доставки, свързани с отдаване под наем на търговски площи по смисъла на ЗДДС

Изх. № 24-33-99Дата: 19.08.2008 год. ЗДДС /отм./, чл. 34; ЗДДС, чл. 3, ал. 5, т. 1, б „м”; ЗДДС, чл. 3, ал. 5 т. 2;ОТНОСНО: данъчно третиране на доставки, свързани с отдаване под наем на търговски площи по смисъла на ЗДДСВъв връзка с Ваше писмено запитване постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-33-99

Ползване на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност.

Изх. № 94-Ц-57Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-Н ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Ползване на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност.УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,В отговор на Ваша молба, постъпила вна Националната агенция за приходите (вх. № 94-Ц-57/31.10.2007 г.), Ви уведомявам следното:Във връзка с данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност в чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Приложение на чл.51, 51а, 61д и 61е от Закона за корпоративното подоходно облагане (отм.) във връзка с разпоредбите на Закона за държавните помощи

Относно: приложение на чл.51, 51а, 61д и 61е от Закона за корпоративното подоходно облагане (отм.) във връзка с разпоредбите на Закона за държавните помощиУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ……………,Във връзка с Ваши запитвания, постъпили в Националната агенция за приходите с вх. № ………… и №…………, Ви уведомявам следното:Във Вашето запитване е поставен въпрос относно прилагането на Закона за

непогасената част от предоставените/получените заеми съгласно б.”а”, б”, в” и г” към същата точка.

2_842/30.04.2010г.ЗДДФЛ – чл.50, ал.1, т.5;ЗДДФЛ – чл.80, ал.1;ДОПКВъв Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекция „ОУИ” гр…. с вх………2010г. сте изложили следната фактическа обстановка:Физическо лице, заемодател, декларира в годишна данъчна декларация по чл.50, ал.1, т.5 от ЗДДФЛ за календарната 2009 година, непогасен остатък от предоставен заем в размер на 250 000 $, като изчислява левовата

Данъчно третиране за целите на ЗДДС (в сила от 1.01.2007 г.) на отдаването под наем на търговски площи от община и таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и т

Изх. №08-С-12Дата:21. 02. 2008 г.ОТНОСНО: Данъчно третиране за целите на ЗДДС (в сила от 1.01.2007 г.) на отдаването под наем на търговски площи от община и таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначениеВъв връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 08-С-12/3 1.10.2007 г..Ви уведомява следното:Според

Scroll to Top