fbpx

ЗДДС, чл.82, aл. 2, т. 3,ЗДДС, чл.21, aл. 2,ЗДДС, чл.69, aл. 1, т. 3,ЗДДС, чл.117

В Дирекция ”ОДОП” –
постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …./09.05.2014г., подадено по електронен път. Изложена е следната фактическа обстановка:
Дружеството е с основна дейност информационни услуги. Във връзка стова, получава информационна услуга. Фирмата-доставчик от Швейцария, с посочен ВАТ номер, издава инвойс. Българската фирма е получател по сделката.
Поставени са въпроси дали дружеството следва да издаде протокол по чл.117 от ЗДДС и дали сделката се регистрира в дневника за покупки без право на данъчен кредит?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното становище:
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Тъй като в конкретния случай получател по доставката е Вашето дружество – данъчно задължено лице, доставката се определя като такава, с място на изпълнение на територията на страната.
В този случай, следва да се съобрази разпоредбата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС. Когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
По смисъла на чл.86, ал.1 от ЗДДС, регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като – издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред,включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията за този данъчен период и посочи документа в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
Съгласно чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС, в конкретния случай следва да се издаде протокол.
Относно правото на приспадане на данъчен кредит:
Съгласно чл.69, ал.1, т.3 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспаднеизискуемия от него данък като платец по глава осма.
Именно в гл.Осма попада начисляването на данъка за получената от Вас услуга.
В този смисъл, ако осъществявате облагаеми доставки, за Вас ще е налице право на приспадане на пълен данъчен кредит за самоначисления от Вас данък за получената услуга.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

20-00-459/2012/29.07.2013 г.чл. 15 от ЗКПО§ 1, т. 3 и 10 от ДР на ДОПКВ дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, понастоящем „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 20-00-459/13.12.2012 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:„Т…България” ЕООД

1_ИТ-00-68/28.09.2018 г.

1_ИТ-00-68/28.09.2018 г. КСО, чл.10, ал.1 КСО, чл. 4, ал. 3, т. 2, Във Ваше запитване, постъпило в дирекция „Обжалване и данъчно-осигури-телна практика” с вх. №/2018 г. е поставен въпроса може ли собственик на регистрирано ЕООД за целите на ЗДДС, при временно прекъсване дейността на дружеството да не се самоосигурява по реда на КСО. Посочва се,

документ за платен данък върху превозните средства при

Изх. № 92-00-119Дата: 09.03.2015 год.ЗМДТ, чл. 54, ал. 1;ЗМДТ, чл. 54, ал. 3;ДОПК, чл. 264, ал. 2.Относно: документ за платен данък върху превозните средства при прехвърляне на превозно средство В отговор на поставените въпроси относно прилагането на чл. 264, ал. 2 ДОПК и чл. 54, ал. 1 и ал. 3 ЗМДТВи уведомявам:1. Относно документа за

прилагането на чл. 18, ал.1 и 2, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, /лицето е категоризирано с 80 % нетрудоспособност с решение на ТЕЛК, срокът на което е изтекъл на

5_ 20-00-959/07.07.2009г.ЗДДФЛ чл. 18, ал.1 и 2;чл. 23, ал.1ДОПК чл. 85относно : прилагането на чл. 18, ал.1 и 2,отЗакона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, /лицето е категоризирано с 80 % нетрудоспособност с решение на ТЕЛК, срокът на което е изтекъл на 15 март 2008г./ изразявам следното становище: Данъчното облекчение за лица с

командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (Директива 96/71/ЕО) .

5_ 53-04-1051/19.12.2014 г. КСО, 6а, ал. 1, чл. 6, ал. 1,чл. 127, ал. 1, чл. 6, ал. 3;.В запитването сте изложил следната фактическа обстановка: Дружеството има сключен договор с физическо лице в Германия за предоставяне на социалната услуга домашен помощник.За целта ще командировате Ваш служител за период 6 месеца. На командирования служител ще осигурите безплатно

данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДС

3_751/08.03.2010 г.ЗДДС, чл. 21, ал. 2; ЗДДС, чл. 86, ал. 3;ЗДДС, чл. 125, ал. 2;ЗДДС, § 1, т. 10 от ДРОтносно: данъчно третиране на доставка на услуга съгласно разпоредбите на ЗДДССпоред изложеното в запитването физическо лице е регистрирано като свободна професия – машинен инженер, а от 02.02.2010 г. има регистрация и по ЗДДС. Извършва услуги

Определяне на минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които е въведен минимален месечен размер на осигурителния доход.

Изх. № М-26-П-16Дата: 02.02.2011 год. КСО, чл. 6, ал. 3; ЗБДО 2011, чл. 8, ал. 1, т. 1.Относно:Определяне на минималния осигурителен доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които е въведен минимален месечен размер на осигурителния доход.Във връзка с поставен въпрос и с оглед относимите нормативни разпоредби изразяваме следното принципно становище:Съгласно чл.

ЗДДС, чл.73, aл. 3,ЗДДС, чл.73, aл. 2,ЗДДС, чл.82, aл. 2,ЗДДС, чл.82, aл. 3,ЗДДС, чл.82, aл. 4

Изх. №20-00-2003.02.2017 г. ЗДДС, чл.73, ал.2чл.73, ал.3чл.82, ал.2-4 В запитването не е изложена фактическа обстановка. Поставен е следния въпрос: При изчисляване на коефициента по чл.73, ал.2 от ЗДДС, данъчните основи на вътреобщностните придобивания и получените доставки по чл.82, ал.2 – 4 от ЗДДС включват ли сев оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има

Scroll to Top