ЗДДС, чл.13, aл. 1,ЗДДС, чл.151, aл. 1

2_631-1/31.05.2014 г.
ЗДДС чл.13, ал.1
ЗДДС чл.151, ал.1
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. № ………,в което е описана следната фактическа обстановка:
Българско дружество регистрирано по ЗДДСе с основен предмет на дейност търговия на автомобили втора употреба. Фирмата е регистрирана като дилър, съгласно подадено уведомление по чл.143, ал.4 от ЗДДС. Доставките на автомобилите са от Италия, като за някой от тях е приложен режим на вътреобщностно придобиване/ВОП/.За начисляване на ДДС при ВОП се издава Протокол по чл.117 от ЗДДС.
Въпросът, който поставяте е може ли при продажба на автомобил придобит при ВОП да се приложи специалния ред на облагане на маржа на цената, или е задължително да се начисли ДДС по общия ред на ЗДДС?
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
На основание чл. 13, ал. 1 от закона вътреобщностно придобиване /ВОП/ е налице, когато се придобива правото на собственост върху стока, както и при фактическото получаване на стока в случаите по чл. 6, ал. 2 от закона, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
За извършеното ВОП възниква право на данъчен кредит съгласно чл.69, ал.1 т.3 от ЗДДС, когато стоките се използват за извършване на облагаеми доставки.
Според чл.13, ал.4, т.1от с.з. не е вътреобщностно придобиване придобиването на стоки, за които доставчикът прилага специален ред на облагане за стоки втора употреба, определен в законодателството на съответната държава членка.
В Глава седемнадесета от ЗДДС е регламентиран специалния ред на облагане на маржа на цената. Съгласно чл. 143, ал.1 от ЗДДС разпоредбите на тази глава се прилагат за доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:
1. данъчно незадължено лице;
3. друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по този закон, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи по смисъла на съответното счетоводно законодателство;
4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.
Съгласно чл. 147, ал.5 от ЗДДС дилърът няма право на приспадане на данъчен кредит за получени или внесени от него стоки, за които прилага специалния ред на облагане на маржа.
Член 151, ал.1 от ЗДДС дава право на дилъра да избере да прилагаобщия ред за облагане по закона на доставката на стоки втора употреба.
Правото се упражнява от лицето за всяка отделна доставка, като в издадената фактура не се посочва, че се прилага специалният ред по тази глава /чл.151, ал.2 от ЗДДС/.
Според чл.151, ал.3 от с.з. данъчната основа на доставката се определя по реда на чл.26 и чл.27 от закона.
Предвид гореизложеното дилърна стоки втора употреба по Глава седемнадесета може да избере да извършва както доставки по специалния ред на облагане на маржа на цената, така и доставки облагаеми по общия ред на ЗДДС за всяка доставка.
Следва да имате предвид че ако е упражнено право на данъчен кредит за осъщественото вътреобщностно придобиване и за извършената продажба се избере специалния ред на облагане на маржа на цената, данъчният кредит подлежи на корекцияпо реда на чл.79, ал.1 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба на закона регистрирано лице, което изцяло е приспаднало данъчен кредит за придобити от него стоки и впоследствие ги използва за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
Корекциятасе извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период/чл.79, ал.4 от ЗДДС/.
Следва да имате предвид и разпоредбата на чл.151, ал.6 от ЗДДС, съгласно която когато дилърът прилага както специалния ред за облагане на маржа, така и общия ред за облагане на доставките, той е длъжен да води отделна отчетност за доставките, определена справилника за прилагане на закона.

Оценете статията

Вашият коментар