ЗДДС, чл.27

2_639/23.05.2014г.
чл.27 от ЗДДС
Фирмата осъществява дейност внос на автомобили от Швейцария и продажбата им в България. При вноса на автомобилите основата за начисляване на мито и ДДС в митническата декларация се завишава при определяне на статистическата стойност от митническия служител. Цената на автомобилите реално е по-ниска от основата за изчисляване на ДДС и мито.
Поставен е следният въпрос:
1. При продажба на автомобилите следва ли да се съобразите с основата върху която е начислено ДДС от митническия служител или във фактурата следва да посочите себестойността им, която включва сумата по договора за покупко-продажба, разходите за придобиване и надценка, и така да определите реалната данъчна основа?
Във връзка с изложената в запитването не достатъчно ясна фактическа обстановка, предвид факта, че от същото не става ясно на кого ще продавате въпросните автомобили, както и какъв е техния вид, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 26, ал.1 от ЗДДС данъчна основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.
Ал.2 на чл.26 от ЗДДС указва, че данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон.
Предвид ал.3 на чл.26 от ЗДДС данъчната основа се увеличава със:
1. всички други данъци и такси, в т. ч. акциз, когато такива са дължими за доставката;
2. всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката;
3. съпътстващите разходи, начислени от доставчика на получателя, като например комисиона, опаковане, транспорт, застраховка и други, пряко свързани с доставката;
4. стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери, ако не подлежат на връщане или ако получателят не е данъчно задължено лице; ако тези опаковъчни материали или контейнери бъдат върнати от получателя, данъчната основа се намалява със стойността им при връщането.
В чл.27 от ЗДДС са посочени особените случаи при определяне на данъчната основа на доставката, извън които същата се определя по общия ред на ЗДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.1 от ЗДДС данъчната основа при доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4 е равна на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена – на данъчната основа при вноса.
В ал.3 на чл.27 от ЗДДС е указано, че данъчната основа е пазарната цена придоставка между свързани лица, когато данъчната основа, определена по реда на чл. 26, е:
а) по-ниска от пазарната цена, доставката е облагаема и получателят няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
б) по-ниска от пазарната цена, доставката е освободена и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81;
в) по-висока от пазарната цена, доставката е облагаема и доставчикът няма право на приспадане на данъчен кредит или има право на частичен данъчен кредит, или право на възстановяване на платения данък по реда на чл. 81.
Предвид гореизложеното, следва да имате предвид, че при продажба на закупените автомобили, извън изрично посочените случаи в чл.27 от ЗДДС, данъчната основа на доставката се определя по общия ред на ЗДДС и не подлежи на регулация.

1/5

Вашият коментар