ЗДДС, чл.13, aл. 1,ЗДДС, чл.17, aл. 2,ППЗДДС, чл.79, aл. 2, т. 4,ЗДДС, чл.25, aл. 6, т. 2

53-02-155/18.08.2010 г.
ЗДДС, чл.13, ал.1
чл.17, ал.2
чл.25, ал.6, т.2
ППЗДДС, чл.79, ал.2, т.4
В Дирекция ОУИ …. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № …/.2010 г. Изложена е следната фактическа обстановка:
… ЕООД закупува стоки от Германия. Те не идват в България, а отиват директно в Швейцария. Немската фактура е издадена на името на … ЕООД (като купувач), но като получател на стоката е вписано на юридическо лице от Швейцария. Също така Вие фактурирате стоката на получателя със ставка по ДДС-0, като основание за неначисляване е посочен чл.17, ал.2 от ЗДДС, както и не пускате протокол по чл.117 от закона за доставка на стоки.
Зададени са следните въпроси:
– Правилно ли е издадена фактурата към Швейцарския клиент?
-Трябва ли като доказателство за доставката освен фактурата от немското юридическо лице да бъде изискан и документ, че стоката е изпратена от Германия или от клиента, че същата е пристигнала в Швейцария?
Предвид изложената фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
По смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл.6, ал.2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Видно от изложената фактическа обстановка закупените стоки няма да се превозват от една държава членка към друга (от Германия към България), а отиват в Швейцария, която не е държава членка на ЕС. Видно от това, разпоредбата на чл.13, ал.1 от закона няма да намери приложение и за … ЕООД няма задължения по ЗДДС, които да касаят покупката на стоки.
В този случай, мястото на изпълнение при доставка на стоки ще се определи съгласно разпоредбата на чл.17, ал.2 от ЗДДС. В нея е посочено, че място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Предвид изложената фактическа обстановка в запитването следва да се приеме, че мястото на изпълнение на доставката е извън територията на България, т.е там, където стоката се намира към момента на започване на превоза й-в случая територията на Германия.
По смисъла на чл.25, ал.6, т.2 от ЗДДС, на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4 възниква основание за освобождаване от начисляване на данък за освободените доставки и доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
Съгласно чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС, фактура/известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона се вписва съответната разпоредба на закона, съгласно която доставката на стока или услуга е с място на изпълнение извън територията на страната – за доставка на стоки и услуги извън тези по т.1 – 3.
Във фактурите, които трябва да се издават на получателя на стоките, като основание за неначисляване на ДДС следва да е посочена разпоредбата на чл.17, ал.2 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »