ЗДДС, чл.13, aл. 3,ЗДДС, чл.117, aл. 1, т. 1

Изх.№ 53-00-350 от
2011 г.
чл.13, ал.3, чл.117, ал.1, т.1от ЗДДС
В писмото е посочено, че дружеството е регистрирано по ЗДДС, както и за целите на ДДС в Гърция. Дружеството внася стока от Китай на пристанище в Гърция, след което за своя сметка транспортира стоката до България и я продава на вътрешния пазар.
Въпросите, които се поставят в запитването са:
1.Следва ли дружеството, регистрирано за целите на ДДС в Гърция да се отчита по гръцкото законодателство и да подава необходимите документи в Гърция?
2.Фактура с чужда валута ли следва да издава дружеството за доставката от Гърция до България?
3.Следва ли дружеството да осчетоводява издадената фактура, протокола за ВОП, да включва начисления ДДС в дневника на покупките и продажбите, да осчетоводява всички разходи, направени в България, да подаде Интрастат декларация?
4.Следва ли дружеството при годишната отчетност да подава декларация по ЗКПО в България и Гърция?
Предвид гореизложеното и съобразявайки относимата към него нормативна уредба, изразяваме следното становище:
За задълженията на дружеството по гръцкото законодателство НАП не е компетентна, но за дейността на дружеството с място на изпълнение на територията на Гърция и под ИН по ДДС, издаден в Гърция дружеството следва да спазва съответното законодателство в Гърция. Това се отнася както за получателя по инвойса, така и за издаването на фактура за извършена доставка към дружеството с ИН по ДДС издаден в България.
В този случай, за дружеството, регистрирано по ЗДДС ще е налице ВОП, предвид разпоредбата на чл.13, ал.3 от ЗДДС, съгласно която за възмездно вътреобщностно придобиване се смята и получаването на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС и където стоките са произведени, извлечени, обработени, закупени, придобити или внесени от него в рамките на неговата икономическа дейност. Съгласно ал.6, алинея 3 се прилага и когато лицето не е регистрирано за целите на данъка върху добавената стойност в държавата членка на вноса на стоките, откъдето започва изпращането или транспортирането им, ако стоките са внесени в държавата членка на вноса от или за сметка на лицето.
Във връзка с това дружеството следва да издаде протокол по чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС и да отрази издадения протокол в дневниците по чл.124 от закона като ВОП.
По въпроса за годишната отченост следва да имате преди, че данъчно задължени, по смисъла на чл.2, ал.1, т.1 от ЗКПО са местните юридически лица. Местни юридически лица, съгласно чл.3, ал.1, т.1 от ЗКПО са юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство. Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, съгласно чл.92, ал.1 от ЗКПО.
По въпроси от счетоводното законодателство следва да се обръщате към , Дирекция „Данъчна политика”.
За въпроси, касаещи подаване на Интрастат декларация следва да се обръщате към Дирекция «Интрастат» в НАП.
Задълженията на дружеството с ИН по ДДС, издаден в Гърция по отношение на годишната му отчетност следва да се съобразяват в съответствие със законодателството в Гърция.

Оценете статията

Вашият коментар