ЗДДС, чл.131

2_441-1/14.04.2014г.
ЗДДС,чл.131
В Дирекция ОДОП….. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх.№ ….2014г., в регистъра на дирекцията, в което е изложена следната фактическа обстановка:
Проведена е публична продан на недвижим имот – застроено дворно място, ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда- сушилня за плодове и зеленчуци, придобит в режим на СИО от Вас като физическо лице и съпругата Ви. Посочвате, че имотът е използван от Вас за стопанската Ви дейност като земеделски производител, регистрирано по ЗДДС лице, с право на данъчен кредит. Регистриран сте за целите на ЗДДС в качеството на едноличен търговец. Имотът е заведен в баланса на ЕТ като ДМА по смисъла на ЗКПО .
Към запитването сте приложили копия от РА, РД, инвентарна книга, справка за ДМА и баланс на ЕТ.
Въпросът, който поставяте в тази връзка е: Следва ли ЧСИ да отчисли 20% от продажната цена за извършената публична продан?
При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
Облагането на доставката на стоки или услуги при публична продан е регламентирано в Глава четиринадесета „Специфични случаи на доставки“ .
Съгласно чл.131, ал.1 от ЗДДС този режим се прилага в случаите на публична продан, когато собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекирания имот) е регистрирано по този закон лице.
В тези случаи публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор е длъжен в срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата да извърши определените с чл.131, ал.1 от ЗДДС действия по документиране на продажбата и внасяне на ДДС в компетентната териториална дирекция.
При този вид продажби по силата на ал.2 на чл.131 от с.з.се приема, че в продажната цена е включен данъкът, като той заедно с продажната цена се превежда (плаща) от получателя (купувача) на публичния изпълнител/съдебния изпълнител/заложния кредитор.
Същевременно на облагане с ДДС подлежат само продажбите на стоки и имоти, които биха били предмет на облагаеми доставки по смисъла на чл. 12 от ЗДДС.
Съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя.
На основание чл.45, ал.3 от ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяванетои прехвърлянето на други права върху тях.
Определението за “сгради, които не са нови“, се извежда по аргумент за противното от определението за “нови сради“, дадено в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС, а именно «нови сгради» са:
а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“ или;
б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
По силата на чл.45, ал.5, т.1 от ЗДДС прехвърлянето на право на собственост върху урегулиран поземлен имот /УПИ / по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, с изключение наприлежащия терен към сгради, които не са нови, е облагаема доставка.
Определение на понятието „прилежащ терен” е дадено в § 1, т. 6 от ДР на ЗДДС и товае сумата от застроената площ по смисъла на ЗУТ и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.
Съгласно цитираните норми следва да се определи двуетажната масивна сграда и прилежащият терен попадат ли в обхвата на освободените доставки, предвид датата на закупуване на имота и липсата на информация за реконструкция на сградата. Ако е извършена реконструкция, за която се изисква разрешение за ползване и не са изтекли 60 месеца от разрешаването, сградата ще придобие статут на нова по смисъла на ЗДДС.
Следва да се определи дворното място представлява лиурегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, за да се определи вида на доставката.
Ако продажбата на дворното място и сградата попада в освободените доставки следва да се съобрази разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗДДС, която създава право на избор от страна на доставчика освободените доставки по ал.1, 3 и 4да сетретират като облагаеми такива.
Съгласно чл.83, ал.5 от ППЗДДС в случаите на публична продан по реда на чл.131 от закона правото на избор по чл.45, ал.7 от закона се упражнява от собственика на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ) след покана от публичния или съдебния изпълнител. Когато до обявяването на проданта не постъпи писмено уведомление от длъжника, доставката се счита за освободена.
В запитването уточнявате, че недвижимият имот е в режим на СИО, като само единия от собствениците ерегистрирано по ЗДДС лице.
Според чл.21 от Семейния кодексвещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити. Съпрузите имат равни права върху общото имуществои разпореждането с общо имущество се извършва съвместно от двамата съпрузи (чл.24 от СК).
Тъй като единият от съпрузите не е регистриран по ЗДДС и няма право да начислява ДДС, разпоредбата на чл.131 от ЗДДС ще е приложима само по отношение на идеалната част от имота на регистрираното по ЗДДС лице. При наличие на облагаема доставка ДДС следва да се начисли само върху тази идеална част от имота.
По силата на чл.79, ал.1 от ЗДДС, регистрирано по ЗДДС лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и в последствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности за които, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
Предвид посочената разпоредбав случай, че физическото лице, регистрирано по ЗДДС, след покана от ЧСИ по чл.83, ал.5 от ППЗДДС не е упражнило, правото си на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС доставката на имота да бъде облагаема, регистрираното по ЗДДС лице следва да извърши корекция на ползвания данъчният кредит, приспаднат във връзка с получените от лицето доставки, свързани със закупуването на имота и реконструкцията на сградата. Ако лицето е упражнило правото си на избор доставката да бъде облагаема, в този случай следва да се извърши корекцията на ползвания данъчен кредит за идеалната част от имота /ДМА по смисъла на ЗСч / на нерегистрирания по ЗДДС съпруг, като размера на данъка се определя по формулата посочена в чл.79, ал.6, т.1. от ЗДДС.
И в двата случая, корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.

Оценете статията

Вашият коментар