ЗДДС, чл.132

1429/13.08.2010 г.
чл.132 от ЗДДС
„Ю”ЕАД е едноличен собственик на капитала на „Ю” ЕООД. „Ю”ЕАД притежава ДМА – медицински апарат за ядрено магнитна диагностика, за който не е ползван ДК, т.к. е закупен от фирма, която не е регистрирана по ЗДДС. Посочвате, че предстои увеличение на капитала на „Ю” ЕООД чрез апорт на въпросния дълготрайния актив.
„Ю” ЕООД е лечебно заведение и реализираните от него доставки на услуги се здравни, по смисъла на ЗДДС и като такива са освободени.
Във връзка с предстояща регистрация по ЗДДС поставяте следния въпрос:
1. Следва ли „Ю” ЕООД да се регистрира по ЗДДС на основание чл.132, ал.1 от ЗДДС и след изтичане на 12 последователни месеца да се дерегистрира съгласно чл.77, ал.6 от ППЗДДС?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка, въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
Разпоредбата на чл.10, ал.1 от ЗДДС указва, че не е доставка на стока или услуга доставката от апортиращия в резултат на извършване на непарична вноска в търговско дружество.
Съгласно чл.132, ал.1 от ЗДДС задължително се регистрира лице, което на основание чл. 10, ал. 1 придобие стоки и услуги от регистрирано лице. В ал.2 на същия член е посочено, че регистрацията по ал.1 се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 в търговския регистър. Датата на регистрацията, в случаите по ал.1 на чл.132 от ЗДДС е датата на вписване на обстоятелството по чл. 10в търговския регистър.
Съгласно чл.77, ал.6 от ППЗДДС, в случаите на регистрация по чл. 132, ал. 1 от ЗДДС, лицето има право на дерегистрация по избор, когато са изминали 12 последователни месеца след месеца на регистрацията, при условие че лицето не подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от закона.
Предвид гореизложеното, при извършване на непарична вноска в Ю” ЕООД на медицински апарат за ядрено магнитна диагностика, от регистрирано лице по ЗДДС, на основание чл.132, ал.1 от с.з. подлежите на задължителна регистрация по ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *