ЗДДС, чл.13,ЗДДС, чл.15

1_116/15.07.2010
ЗДДС – чл. 13 и чл.15
По повод Ваше запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ” -…………. с вх.№ ….г. изразяваме следнотостановище:
Описана е следната фактическа обстановка:
Закупили сте стока отдоставчик, установен извън Общността и без регистрация за целите на ДДС в нито една държава членка. Произхода / стоката е произведена/ и транспорта на стоките еот държава членка-Испанияи за доказване на общностния статут е оформен документ Т2L .
Въпроса, който задавате е следва ли дружеството да начисли ДДС чрез издаване напротокол за доставката на стоката .
Въвеждането на общностни стоки на територията на страната,в условията на вътрешен транзит, не е внос по смисъла на чл. 16 от ЗДДС . Общото правило за третирането на една доставка като ВОП е уредено в чл. 13 ал.1 от ЗДДС и съгласно разпоредбите на тази алинея следва да са изпълнени следните условия:- да се придобива право на собственост върху стока;- същата да се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка;- и доставчикът да е данъчно задължено лице, коетое регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка . Видно е, че в описания от вас случай няма да е налице ВОП по реда на чл.13 ал.1, поради това че не е изпълнено последното от гореописаните условия- доставчикът да е данъчнозадължено лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка / доколкото в запитването не сте посочили информация за това обстоятелство – приемаме че тоне е налице/. В случая ще са приложими общите разпоредби на ЗДДС и тази доставка ще се третира, като покупка от нерегистрирано лице.
В запитването не сте посочили, дали вашето дружество е регистрирано за целите на ДДС в Испания, но следва да имате предвидразпоредбата на чл.13 ал.3 от ЗДДС и ако са изпълнени посочените в нея условия за вас ще е налице ВОП по реда на тази алинея . На основание чл.63 и 117 от ЗДДС вие следва да издадете протокол, с който да начислите дължимия данък . По отношение на данъчния кредит- за вас ще е налице правото на приспадане на същия, ако стоките са предназначени за последващи облагаеми доставки.

Оценете статията

Вашият коментар