ЗДДС, чл.13,ЗДДС, чл.15,ЗДДС, чл.7

Изх. № 24-34-233
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка горепосоченото писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАН (вх.№ 24-Н-66 от 13.12.2006 г. и от 17.05.2007 г.), изразявам следното принципно становище, доколкото в запитването не е визирана реална фактическа обстановка, а предоставената информация не е достатъчна за да бъде възможно да се отговори конкретно на поставения хипотетичен въпрос. За изразяването на становище, касаещо приложимия режим на облагане с ДДС при вътреобщностни доставки между три данъчно задължени лица, установени в няколко държави членки се изисква яснота освен за предмета на доставката (в случая стока), а също и наличие на доставка (възмездно прехвърляне на правото на собственост или друго вещно право; ..фактическо предоставяне“), информация за регистрация за целите на ДДС на данъчно задължените лица. доставчици и получатели по тези доставки, физическо движение на стоки между територии на държави членки.
Общите правила за облагане чрез прилагане на единната система на ДДС на територията на общността касаят наличието на съответни предпоставки, регламентирани в националните законодателства на отделните държави членки.
В случаите, като маркирания в запитването, когато се касае за сделки с лекарствени средства между три данъчно задължени лица. установени в различни държави членки, се следва принципа за освобождаване от облагане на вътреобщноетните доставки на територията на държавата членка на отправяне и изискуемост на данъка в държавата членка по местоназначение на стоките. Реализирането на този принцип се обвързва с условията за регистрация за целите на ДДС на данъчно задължените лица. които са страни по транзакциите (в условията на свободно движение на стоки между териториите на
идентификационен номер за целите на ДДС. издаден от друга държава членка.
Ако се приеме, че в случая, но повод на които е отправено запитването, се касае за вътреобщностна доставка по прехвърляне на собственост върху стоки, които са транспортирани до територията па страната от територията па друга държава членка, когато доставчикът е регистрирано за педите на ДДС лице. а получателят от територията на страната е регистрирано по ЗДДС лице. води по принцип до приложимост па режимите -вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване. Предвид това. при условие, че на доставчика е предоставен идентификационния номер по ЗДДС на получателя, за него не възниква задължение за регистрация по ЗДДС.
Задължение за регистрация по ЗДДС на доставчика (посредника, който действа от свое име и за своя сметка), установен в друга държава членка, няма да възникне и в случай, че с приложим режимът па облагане при тристранна операция, по смисъла на ч л. 15 от ЗДДС.
//
съответните държави членки), където еа установени литна или притежават

Оценете статията

Вашият коментар