Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с входящ № 24-34-232 от ……2007 г., Ви уведомявам следното:

Изх. № 24-34-232
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Във връзка с Ваше писмено запитване, препратено по компетентност и заведено в ЦУ на НАП с входящ № 24-34-232 от ……2007 г., Ви уведомявам следното:
С оглед описаното в запитването Ви дружеството извършва дейност продажба на българска и преводна литература. Въпросът който поставяте е относно реда на данъчно облагане на получените доходи от тази дейност, а именно с патентен данък или по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Независимо, че осъществяваната дейност попада в обхвата на дейностите, подлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък съгласно приложението към глава седма от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2007 г., дружеството не следва да се облага с патентен данък, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от същия закон при наличието на изброените условия с патентен данък се облагат само физически лица, включително еднолични търговци.
Предвид гореизложеното дружеството е данъчно задължено лице по ЗКПО и ще подлежи на облагане по реда на същия закон.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

Оценете статията

Вашият коментар