ЗДДС, чл.151а

2_383-1/02.04.2014г.
ЗДДС чл.151а
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, заведено в регистъра на дирекцията с вх. №………., в което е описана следната фактическа обстановка:
ЕООД е регистрирано по ЗДДС лице. Дружеството е получило разрешение за прилагане на специален режим за касова отчетност на ДДС считано от … .2014г.
Във връзка с прилагането на режима възникват следните въпроси:
1.Възможно ли е дружество, регистрирано за прилагане на режима на касова отчетност да прилага общите правила на закона при фактуриране на доставки, подлежащи на плащане по банков път, и в издадената фактура да не посочва „касова отчетност“, при условие, че дружеството внесе начисления по фактурата ДДС, независимо, че не е получило плащане по доставката. Ще възникне ли право на приспадане на пълен данъчен кредит за получателя, независимо, че не е платил ДДС по доставката? Ще възникнат ли санкции за дружествата?
2.Ако дружеството е получило цялостно плащане по банков път по доставка, за която издаде фактура на предходната или същата дата, следва ли във фактурата да посочва режим „касова отчетност“ и да разчита начисления ДДС чрез издаване на Протокол по чл.104е, ал.2 от ППЗДДС, или е възможно да издаде фактура по общия ред?
3. Ако дружеството издаде фактура по общия ред на 05.03.2014г. и получи плащане по фактурата на 30.03.2014г. ще наруши ли разпоредбите за прилагане на режима „касова отчетност“. До какви санкции ще доведе това нарушение?
4.Ако дружеството получи фактура от 05.03.2014г. от доставчик, който не прилага режима на касова отчетност, и извърши плащане по фактурата на 30.03.2014г. следва ли първоначално да осчетоводи доставките на 05.03.2014г. сданък, неучастващв резултата за месеца и да издаде протокол за право на данъчен кредит от 30.03.2014г, когато е извършено плащането?
5.По какъв начин, възможно най- бързо, може да се прекрати регистрацията на дружеството от специалния режим на касова отчетност на ДДС. Може ли дружеството да предизвика ревизия, за да се прекрати режима за прилагане на касова отчетност, тъй като е неудачен за дейността на фирмата и затруднява работата на клиентите на дружеството?
При така изложената фактическа обстановка, предвид действащите разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното принципно становище:
1.По първи въпрос:
На основание чл.151а, ал.1от ЗДДС регистрираните по чл. 96, 97 и чл. 100, ал. 1 от ЗДДС лица могат да прилагат специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност, когато отговарят на определените от ЗДДС условия.
По силата на ал.2 на чл.151а от с.з., при прилагане на специалния режим за доставките, за които е възникнало данъчно събитие, данъкът става изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане, пропорционално на плащането.
За определяне размера на данъкасе издава протоколза всяка от страните от доставчика, като данъкът е дължим за данъчния период, през който е станал изискуем (чл.151в, ал.8 от ЗДДС).
По силата на чл.151д, ал.1 от ЗДДС извършените доставки, за които изискуемостта на данъка не е настъпила се документират, като във фактурата се вписва „касова отчетност“.
Съгласно чл.104и, ал.1 от ППЗДДС издадените фактури за доставки, за които доставчикът прилага специалния режим задължително се включват в дневника за продажби с код „11“ Фактура- касова отчетност.
Съгласно предложение второ на чл.151а, ал.2 от ЗДДС специалният режим се прилага по отношение на всички доставки на стоки или услуги, с изключение на изключените от обхвата.
На основаниегореизложеното режимът за касова отчетност следва да се прилага за всяка доставка на стока, за която не е получено плащане до датата и на датата на данъчното събитие, за която плащането по доставката е дължимо по банков път. Законодателят не е предвидил възможност доставчика да избира дали и кога да приложи специалния режим на отчитане за доставките.
Санкция за доставчик, който е задължен ине е приложил специалния режим на касова отчетност не е предвидена. Предвидено е прекратяване прилагането на специалния режим по инициатива на орган по приходите по реда на чл.151б, ал.7,т.3 от ЗДДСс издаване на акт, когато доставчик не издаде или неотрази протокол по чл.151в, ал.8 от ЗДДС за дължим данък по получено плащане в отчетните регистри и в СД по ЗДДС.
За получателя по доставката данъчен кредит ще възникне по реда на специалните разпоредби по прилагането на Глава седемнадесета „а“ от ЗДДС.
По силата на чл. 104з., ал.1 от ППЗДДС, регистрирано по закона лице, което не прилага специалния режим, отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които доставчикът е приложил този режим, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъкане участват при определянето на резултата за данъчния период.
Според ал.3 на чл.104з от ППЗДДС получателят отразява получените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.
2. По втори и трети въпрос:
Съгласно изискванията на чл.151а, ал.2, т.13 от ЗДДС специалният режим не се прилага за облагаеми доставки, за които преди или на датата на възникване на данъчното събитие е извършено цялостно плащане, включващо и данъка по доставката.
В конкретния случай, ако се издаде фактура на датата на цялостното плащане по доставката, ще се приложат общите правила на закона.
Ако фактурата е издадена преди датата на плащането ще се приложи специалния режим за касова отчетност.
3.По четвърти въпрос:
По силата на чл. 151г, ал.1 от ЗДДС, когато получателят по доставката прилага специалния режим на касова отчетност,правото на приспадане на данъчен кредит за получена доставка, по която доставчикът не прилага специалния режим, възниква за данъчния период, през който е извършено цялостно или частично плащане по доставката към доставчика, и се упражнява в срока по чл. 72 от с.з..
За определяне размера на данъчния кредит по реда на ал. 1 се издава протокол по ред, определен с правилника за прилагане на закона от получателя – регистрирано лице за прилагане на режима (чл.151г, ал.8 от ЗДДС).
Съгласно чл.104д, ал.3 от ППЗДДС получателят по доставката- регистрирано за прилагане на режима лице е длъжно да отрази получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които не е извършено плащане или е извършено частично плащане към датата на данъчното събитие, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка не участват при определянето на резултата за периода.
Съгласно чл.104ж, ал.9 от ППЗДДС регистрираният за специалния режим получател упражнява право на приспадане на данъчен кредит по издадените от него протоколи, като ги отрази в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.
В ЗДДС липсва отделен регламент за документиране и отчитане на получените доставки, за които плащането е извършено през периода, през който е възникнало данъчното събитие и е след датата на издаване на фактурата. За тези доставки следва да се спазват правилата, регламентиращи специалния режим на касова отчетност.
Следва да имате предвид, че упражняването на пълен данъчен кредит в нарушение на чл.151г, ал.1 от ЗДДС е предпоставка за прекратяване прилагането на специалния режим по инициатива на орган по приходите по реда начл.151б, ал.7, т.2 от ЗДДС.
4. По пети въпрос:
Съгласно чл. 151б, ал.2 от ЗДДС, когато условията за прилагане на специалния режим са налице, лицето, получило разрешение за прилагане на специалния режим, може да предприеме действия за прекратяване прилагането на режима след изтичането на 12 месеца, смятано от месеца, следващ месеца на издаване на разрешението.
На основание чл.151б, ал.7 от ЗДДС прилагането на специалния режим се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт, когато:
1. се установи, че някое от условията по чл. 151а, ал. 1 не е налице и лицето не е изпълнило в срок задължението си за подаване на искане по ал. 4;
2. лицето е приспаднало данъчен кредит преди настъпване на условията по чл. 151г, ал. 1;
3. лицето по ал. 1 не е издало или отразило издадения протокол по чл. 151в, ал. 8 за дължим данък върху добавената стойност при получено плащане за извършена от него доставка на стоки или услуги в отчетния регистър по чл. 124, ал. 1, т. 2 и в справка-декларацията по чл. 125 за периода, през който данъкът е станал изискуем.
По силата на ал.8 на чл.151б органът по приходите може да прекрати прилагането на специалния режим на лице, получило разрешение по чл. 151а, ал. 5, когато установи, че са налице обстоятелствата по чл. 176 във връзка с данъчни нарушения.
Не са предвидени други обстоятелства за прекратяване прилагането на режима за касова отчетност.

Оценете статията

Вашият коментар