ЗДДС, чл.163а

1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52,
Изх. № 91-00-7
Дата: 20.03.2015 год.
ЗДДС, чл. 163а
Във Ваше писмо, постъпило вна(ЦУ на НАП) и заведено с вх. № ………. г. е отправена молба за среща за съвместно решение на възникнал практически проблем, свързан със сочена в писмото противоречива практика по прилагане на Глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) – „Доставка на стоки и услуги по Приложение№ 2 с място на изпълнение на територията на страната, по които данъкът е изискуем от получателя“ във връзка с доставка на стоки – слънчогледови люспи и доставка на услуга по пълнене, палетизиране и товарене на месокостно брашно. Сочите като проблем наличието на писмени становища на ЦУ на НАП, които явно противоречат на резултатите от приключилите ревизии, както и пет ревизии, които понастоящем са спрени.
От фактическата обстановка е видно, че на ………. ЕООД са възложени осем ревизионни производства, три от които саприключили и пет от които са спрени. В трите приключили ревизионни производства органите по приходите са квалифицирали слънчогледовите люспи като производствен отпадък, а услугите по пълнене, палетизиране и товарене на месокостно брашно като услуги по обработка на отпадъци. Прието е, че посочените стоки и услуги попадат в Приложение № 2 към Глава деветнадесета „а“ от ЗДДС (в действащата редакция за ревизираните данъчни периоди) и за доставките е приложим механизмът на обратно начисляване по чл. 163а от ЗДДС, данъкът за които е изискуем от ……… ЕООД като получател по същите. В издадените ревизионни актове органите по приходите са определили задължения на ………… ЕООД за изискуемия от него и неначислен данък върху добавената стойност като получател на доставки на отпадъци на основание чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС и за същия не са признали право на приспадане на данъчен кредит. Органите по приходите са признали право на приспадане на данъчен кредит по получените от дружеството фактури с начислен 20 % ДДС за доставките на посочените стоки и услуги.
Издадените ревизионни актове с определени по този начин задължения за данък върху добавената стойност на ………… ЕООД по трите приключили ревизионни производства са обжалвани както по административен, така и по съдебен ред. Върховният административен съд се е произнесъл с Решения № …02.2014 г., № …03.2014 г. и № …12.2014 г. С Решение № …02.2014 г. е отменен единия ревизионен акт, а с Решения № …03.2014 г. и № …12.2014 г. са потвърдени другите два ревизионни акта.
Предвид, че така изложената с настоящото писмо фактическа обстановка е непроменена и е идентична с тази, във връзка, с която с писмо Изх. № 26-Е-157#1 от 20.05.2014 г. по описа на ЦУ на НАП е изразено становище, поддържам изложеното в цитираното писмо, доколкото въпросът по тълкуването и прилагането на чл. 163а от ЗДДС е обвързан с предмета на висящите ревизионни производства.
В съответствие с определените с ДОПК правомощия на съответните органи, водещи административното производство, считам че е извън компетенциите на изпълнителния директор на НАП да изразява становище по същество. Още повече, че при една евентуална намеса от негова страна биха се нарушили принципите на самостоятелност и независимост на компетентните органи при осъществяване на производствата по този кодекс нещо, което гарантира тяхната обективност при упражняване на правомощията им, независимо и въз основа на закона.
В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Закона за Националната агенция за приходите компетенциите на органите по приходите са строго регламентирани и разграничени. Компетентен да извършва съответните процесуални действия във връзка с възложена ревизия е органът по приходите, определен със заповедта за възлагане на ревизията, който осъществява производството по реда на ДОПК, а да се произнесе по жалбата срещу издадения от него ревизионен акт е директорът на съответната дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП.
В случай, че считате издадените ревизионни актове за неправилни или незаконосъобразни същите могат да бъдат обжалвани по предвидения за това ред.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest